Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩN

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 5 του άρθρου 73 του ν. 4692/2020, «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 111),
β) του άρθρου 77 του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 83) και
γ) της υπ’ αρ. 6632/Υ1/20.7.2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Βασίλειο Διγαλάκη» (Β΄ 3009).
2. Το υπ’ αρ. 55148/Ζ1/13.5.2020 έγγραφο προς τον Πρόεδρο του Ανώτατου Συμβουλίου της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.) για τη διατύπωση της γνώμης του Ανώτατου Συμβουλίου της Αρχής σχετικά με τις αντιστοιχίες Τμημάτων, Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Προγραμμάτων Σπουδών των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.
3. Την απόφαση του Ανώτατου Συμβουλίου της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης, που ελήφθη στην υπ’ αρ. 3/28.5.2020 συνεδρίασή του και διαβιβάστηκε στο Υ.ΠΑΙ.Θ., με το υπ’ αρ. 15897/ΕΞ/29.5.2020 έγγραφο του Προέδρου της Αρχής, με την οποία διατυπώθηκε, βάσει των διατάξεων της παρ. 13 του άρθρου 21 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76 – Διόρθωση σφαλμάτων Α΄ 88), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 59 του ν. 4653/2020 (Α΄ 12), η γνώμη της ΕΘΑΕΕ για τις αντιστοιχίες των Τμημάτων, Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Προγραμμάτων Σπουδών των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, καθώς και το υπ’ αρ. πρωτ. 16237/17.6.2020 έγγραφο της Αρχής.
4. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε την αντιστοιχία των Τμημάτων, Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Προγραμμάτων Σπουδών των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, για τις μετεγγραφές του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, ως ακολούθως:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α – ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

ΟΜΑΔΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣΑ/ΑΤΜΗΜΑΙΔΡΥΜΑΕΔΡΑ
ΑΓΓΛΙΚΗΣ  ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ1ΑΓΓΛΙΚΗΣ  ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣΑΠΘΘΕΣ/ΝΙΚΗ
2ΑΓΓΛΙΚΗΣ  ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣΕ.Κ.Π.Α.ΑΘΗΝΑ
ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ3ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΑΠΘΘΕΣ/ΝΙΚΗ
4ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΕΜΠΑΘΗΝΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ5ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΔΠΘΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
6ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝΑΘΗΝΑ
ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
(Νέα Τμήματα)
7ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣΑΘΗΝΑ
8ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΘΕΣ/ΝΙΚΗ
9ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ
(Νέα Τμήματα)
10ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣΑΘΗΝΑ
11ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ12ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΑ.Π.Θ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
13ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΒΟΛΟΣ
14ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΙΩΑΝΝΙΝΑ
15ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝΠΑΤΡΑ
16ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΑΘΗΝΑ
17ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣΞΑΝΘΗ
18ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣΧΑΝΙΑ
ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
(Νέα Τμήματα)
19ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΘΕΣ/ΝΙΚΗ
20ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣΑΘΗΝΑ
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ21ΒΙΟΛΟΓΙΑΣΑ.Π.Θ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
22ΒΙΟΛΟΓΙΑΣΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝΠΑΤΡΑ
23ΒΙΟΛΟΓΙΑΣΕ.Κ.Π.Α.ΑΘΗΝΑ
24ΒΙΟΛΟΓΙΑΣΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΚΡΗΤΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ25ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΙΩΑΝΝΙΝΑ
26ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝΑΘΗΝΑ
27ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΛΑΡΙΣΑ
ΓΑΛΛΙΚΗΣ  ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ28ΓΑΛΛΙΚΗΣ  ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣΑ.Π.Θ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
29ΓΑΛΛΙΚΗΣ  ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣΕ.Κ.Π.Α.ΑΘΗΝΑ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ30ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣΑ.Π.Θ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
31ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣΕ.Κ.Π.Α.ΑΘΗΝΑ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ32ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΑΘΗΝΑ
33ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΑΙΓΑΙΟΥΜΥΤΙΛΗΝΗ
ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ34ΓΕΩΛΟΓΙΑΣΑ.Π.Θ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
35ΓΕΩΛΟΓΙΑΣΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝΠΑΤΡΑ
36ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΕ.Κ.Π.Α.ΑΘΗΝΑ
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
(Νέα Τμήματα)
37ΓΕΩΠΟΝΙΑΣΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΘΕΣ/ΝΙΚΗ
38ΓΕΩΠΟΝΙΑΣΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΦΛΩΡΙΝΑ
39ΓΕΩΠΟΝΙΑΣΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΚΑΛΑΜΑΤΑ
40ΓΕΩΠΟΝΙΑΣΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝΑΜΑΛΙΑΔΑ
41ΓΕΩΠΟΝΙΑΣΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΑΡΤΑ
42ΓΕΩΠΟΝΙΑΣΕΛΛΗΝΙΚΟ  ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΗΡΑΚΛΕΙΟ
43ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ – ΑΓΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΛΑΡΙΣΑ
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
44ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
45ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΑ.Π.Θ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
(Νέα Τμήματα)
46ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
47ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔΡΑΜΑ
48ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΚΑΡΔΙΤΣΑ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
(Νέα Τμήματα)
49ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΚΑΡΔΙΤΣΑ
50ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣΠΑΝ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣΑΘΗΝΑ
ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ51ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΘΕΣ/ΝΙΚΗ
52ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑΠΕΙΡΑΙΑΣ
53ΔΙΕΘΝΩΝ,  ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΑΘΗΝΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
(Νέα Τμήματα)
54ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΚΟΖΑΝΗ
55ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝΠΑΤΡΑ
56ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣΕΛΛΗΝΙΚΟ  ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
57ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΚΑΒΑΛΑ
58ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΤΡΙΠΟΛΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
(Νέα Τμήματα)
59ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΚΑΛΑΜΑΤΑ
60ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝΕ.Κ.Π.Α.ΑΘΗΝΑ
ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
(Εκτός Πανελληνίων)
61ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Α.Π.Θ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
62ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝΑΘΗΝΑ
63ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΙΩΑΝΝΙΝΑ
64ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΦΛΩΡΙΝΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
65ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΘΕΣ/ΝΙΚΗ
66ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΚΟΡΙΝΘΟΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΜΕ67ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣΑ.Π.Θ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
68ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣΕ.Κ.Π.Α.ΑΘΗΝΑ
69ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΑΘΗΝΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
(Νέα Τμήματα)
70ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΤΡΙΚΑΛΑ
71ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΚΑΛΑΜΑΤΑ
72ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΘΕΣ/ΝΙΚΗ
73ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣΕΛΛΗΝΙΚΟ  ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΣΗΤΕΙΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ74ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΑΙΓΑΙΟΥΛΗΜΝΟΣ
75ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ  ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝΑΘΗΝΑ
76ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΚΑΡΔΙΤΣΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (8 ΕΞΑΜΗΝΑ)
77ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣΑΘΗΝΑ
78ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΑΡΓΟΣΤΟΛΙ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (10 ΕΞΑΜΗΝΑ)
79ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΘΕΣ/ΝΙΚΗ
80ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΚΑΛΑΜΑΤΑ
81ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝΑΓΡΙΝΙΟ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ82ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΚΡΗΤΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟ
83ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝΠΑΤΡΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ84ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥΕ.Κ.Π.Α.ΑΘΗΝΑ
85ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣΚΟΜΟΤΗΝΗ
86ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥΑ.Π.Θ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
87ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥΑ.Π.Θ.ΣΕΡΡΕΣ
88ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΤΡΙΚΑΛΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ)89ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑΕ.Κ.Π.Α.ΑΘΗΝΑ
90ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΑ.Π.Θ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
91ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝΠΑΤΡΑ
92ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
93ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΑΙΓΑΙΟΥΡΟΔΟΣ
94ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΦΛΩΡΙΝΑ
95ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΙΩΑΝΝΙΝΑ
96ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΒΟΛΟΣ
97ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΚΡΗΤΗΣΡΕΘΥΜΝΟ
ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
(Νέα Τμήματα)
98ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣΑΘΗΝΑ
99ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
(Νέα Τμήματα)
100ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΣΕΡΡΕΣ
101ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣΑΘΗΝΑ
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
(Νέα Τμήματα)
102ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
103ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΛΑΡΙΣΑ
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ104ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΒΟΛΟΣ
105ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝΑΘΗΝΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
106ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝΑ.Π.Θ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
107ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΒΟΛΟΣ
108ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΑΘΗΝΑ
109ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣΞΑΝΘΗ
110ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝΠΑΤΡΑ
111ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣΧΑΝΙΑ
112ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΚΟΖΑΝΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
(Νέα Τμήματα)
113ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝΕΛΛΗΝΙΚΟ  ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΗΡΑΚΛΕΙΟ
114ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΠΑΝ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣΑΘΗΝΑ
115ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΠΑΤΡΑ
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ116ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝΠΑΤΡΑ
117ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΕ.Κ.Π.Α.ΑΘΗΝΑ
118ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΝΑΥΠΛΙΟ
ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ119ΘΕΟΛΟΓΙΑΣΑ.Π.Θ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
120ΘΕΟΛΟΓΙΑΣΕ.Κ.Π.Α.ΑΘΗΝΑ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ121ΙΑΤΡΙΚΗΣΑ.Π.Θ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
122ΙΑΤΡΙΚΗΣΕ.Κ.Π.Α.ΑΘΗΝΑ
123ΙΑΤΡΙΚΗΣΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΙΩΑΝΝΙΝΑ
124ΙΑΤΡΙΚΗΣΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝΠΑΤΡΑ
125ΙΑΤΡΙΚΗΣΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
126ΙΑΤΡΙΚΗΣΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΚΡΗΤΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟ
127ΙΑΤΡΙΚΗΣΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΛΑΡΙΣΑ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ128ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΙΩΑΝΝΙΝΑ
129ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣΑ.Π.Θ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
130ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣΕ.Κ.Π.Α.ΑΘΗΝΑ
131ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΚΡΗΤΗΣΡΕΘΥΜΝΟ
132ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ
ΑΓΑΘΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΚΑΛΑΜΑΤΑ
133ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΒΟΛΟΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ134ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣΚΟΜΟΤΗΝΗ
135ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΑΙΓΑΙΟΥΜΥΤΙΛΗΝΗ
136ΙΣΤΟΡΙΑΣΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΚΕΡΚΥΡΑ
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ137ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣΑ.Π.Θ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
138ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣΕ.Κ.Π.Α.ΑΘΗΝΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ139ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΒΟΛΟΣ
140ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΑΙΓΑΙΟΥΜΥΤΙΛΗΝΗ
141ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΑΘΗΝΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
(Νέα Τμήματα)
142ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣΑΘΗΝΑ
143ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΡΑ- ΚΗΣΚΟΜΟΤΗΝΗ
144ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΕΛΛΗΝΙΚΟ  ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ145ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΟΛΟΓΙΑΣΕ.Κ.Π.Α.ΑΘΗΝΑ
146ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣΑ.Π.Θ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ147ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΑΘΗΝΑ
148ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣΚΟΜΟΤΗΝΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ149ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΑΙΓΑΙΟΥΜΥΤΙΛΗΝΗ
150ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΑΘΗΝΑ
151ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΚΡΗΤΗΣΡΕΘΥΜΝΟ
152ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣΕ.Κ.Π.Α.ΑΘΗΝΑ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ153ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣΑ.Π.Θ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
154ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΚΑΡΔΙΤΣΑ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ  ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
155ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ  ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΘΕΣ/ΝΙΚΗ
156ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ  ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝΑΘΗΝΑ
157ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ  ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
(Νέα Τμήματα)
158ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ  ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣΑΘΗΝΑ
159ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ  ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΚΟΖΑΝΗ
160ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ  ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΚΑΛΑΜΑΤΑ
161ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ  ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ  ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΗΡΑΚΛΕΙΟ
162ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ  ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΚΑΒΑΛΑ
163ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ  ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΛΑΡΙΣΑ
164ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟ- ΝΟΜΙΚΗΣΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠΡΕΒΕΖΑ
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
(Νέα Τμήματα)
165ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝΠΑΤΡΑ
166ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΙΩΑΝΝΙΝΑ
167ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ168ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝΑ.Π.Θ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
169ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝΠΑΤΡΑ
170ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝΕ.Κ.Π.Α.ΑΘΗΝΑ
171ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥΣΑΜΟΣ
172ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΙΩΑΝΝΙΝΑ
173ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ – ΕΙΣ.ΚΑΤ.ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΚΡΗΤΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟ
174ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ – ΕΙΣ.ΚΑΤ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΚΡΗΤΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
(Νέα Τμήματα)
175ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΛΑΜΙΑ
176ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΚΑΣΤΟΡΙΑ
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ
(Νέα Τμήματα)
177ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣΑΘΗΝΑ
178ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΘΕΣ/ΝΙΚΗ
179ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ180ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣΞΑΝΘΗ
181ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣΧΑΝΙΑ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ182ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣΞΑΝΘΗ
183ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣΧΑΝΙΑ
184ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝΑΓΡΙΝΙΟ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ185ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥΣΑΜΟΣ
186ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΚΑΙ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΙΩΑΝΝΙΝΑ
187ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΚΑΙ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝΠΑΤΡΑ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
(Νέα Τμήματα)
188ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣΑΘΗΝΑ
189ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΘΕΣ/ΝΙΚΗ
190ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΣΕΡΡΕΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ  ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
(Νέα Τμήματα)
191ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ  ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΣΕΡΡΕΣ
192ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ  ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣΑΘΗΝΑ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ193ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΑ.Π.Θ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
194ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΒΟΛΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ195ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝΠΑΤΡΑ
196ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΒΟΛΟΣ
197ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΑ.Π.Θ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
198ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΑΘΗΝΑ
199ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΚΟΖΑΝΗ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
(Νέα Τμήματα)
200ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣΑΘΗΝΑ
201ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΣΕΡΡΕΣ
202ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΕΛΛΗΝΙΚΟ  ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΗΡΑΚΛΕΙΟ
203ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΠΑΤΡΑ
ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ204ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΕ.Κ.Π.Α.ΑΘΗΝΑ
205ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΑ.Π.Θ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΝΟΜΙΚΗΣ206ΝΟΜΙΚΗΣΕ.Κ.Π.Α.ΑΘΗΝΑ
207ΝΟΜΙΚΗΣΑ.Π.Θ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
208ΝΟΜΙΚΗΣΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣΚΟΜΟΤΗΝΗ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
(Νέα Τμήματα)
209ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣΑΘΗΝΑ
210ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝΠΑΤΡΑ
211ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΘΕΣ/ΝΙΚΗ
212ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ
213ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣΕΛΛΗΝΙΚΟ  ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΗΡΑΚΛΕΙΟ
214ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΙΩΑΝΝΙΝΑ
215ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΛΑΡΙΣΑ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ216ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣΕ.Κ.Π.Α.ΑΘΗΝΑ
217ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΤΡΙΠΟΛΗ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ218ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣΑ.Π.Θ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
219ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣΕ.Κ.Π.Α.ΑΘΗΝΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ220ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΗΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝΑΘΗΝΑ
221ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΗΜΗΣΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑΠΕΙΡΑΙΑΣ
222ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΙΩΑΝΝΙΝΑ
223ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΚΡΗΤΗΣΡΕΘΥΜΝΟ
224ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΘΕΣ/ΝΙΚΗ
225ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝΠΑΤΡΑ
226ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΑ.Π.Θ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
227ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣΚΟΜΟΤΗΝΗ
228ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΕ.Κ.Π.Α.ΑΘΗΝΑ
229ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΒΟΛΟΣ
230ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΤΡΙΠΟΛΗ
231ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝΑΘΗΝΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
(Νέα Τμήματα)
232ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΚΑΣΤΟΡΙΑ
233ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΣΕΡΡΕΣ
234ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΚΟΖΑΝΗ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ235ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝΑΘΗΝΑ
236ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΘΕΣ/ΝΙΚΗ
237ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑΠΕΙΡΑΙΑΣ
238ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΑΙΓΑΙΟΥΧΙΟΣ
239ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝΠΑΤΡΑ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
(Νέα Τμήματα)
240ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΓΡΕΒΕΝΑ
241ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΣΕΡΡΕΣ
242ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΛΑΡΙΣΑ
243ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣΑΘΗΝΑ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ244ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΕ.Κ.Π.Α.ΑΘΗΝΑ
245ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΒΟΛΟΣ
246ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΙΩΑΝΝΙΝΑ
247ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΑ.Π.Θ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
248ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΑΙΓΑΙΟΥΡΟΔΟΣ
249ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΦΛΩΡΙΝΑ
250ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΚΡΗΤΗΣΡΕΘΥΜΝΟ
251ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
(Νέα Τμήματα)
252ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΖΑΚΥΝΘΟΣ
253ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΛΑΡΙΣΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ254ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΑ.Π.Θ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
255ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΚΕΡΚΥΡΑ
256ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑΠΕΙΡΑΙΑΣ
257ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝΑΘΗΝΑ
258ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΑΘΗΝΑ
259ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝΕ.Κ.Π.Α.ΑΘΗΝΑ
260ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΤΡΙΠΟΛΗ
261ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΛΑΜΙΑ
262ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟ
263ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΕΙΣ.ΚΑΤ.: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΘΕΣ/ΝΙΚΗ
264ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΕΙΣ.ΚΑΤ.: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ   ΣΥΣΤΗΜΑΤΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΘΕΣ/ΝΙΚΗ
265ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΛΑΜΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
(Νέα Τμήματα)
266ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΚΑΣΤΟΡΙΑ
267ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΚΑΒΑΛΑ
268ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΑΡΤΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ269ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΚΡΗΤΗΣΡΕΘΥΜΝΟ
270ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣΚΟΜΟΤΗΝΗ
271ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΕ.Κ.Π.Α.ΑΘΗΝΑ
272ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΑΘΗΝΑ
273ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΚΟΡΙΝΘΟΣ
274ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΑ.Π.Θ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ275ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΒΟΛΟΣ
276ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝΠΑΤΡΑ
277ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΑ.Π.Θ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
278ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΑΘΗΝΑ
279ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣΞΑΝΘΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
(Νέα Τμήματα)
280ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΠΑΤΡΑ
281ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣΑΘΗΝΑ
282ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΣΕΡΡΕΣ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ283ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ – ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥΣΑΜΟΣ
284ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ285ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΑΙΓΑΙΟΥΧΙΟΣ
286ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
(Νέα Τμήματα)
287ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥΕΛΛΗΝΙΚΟ  ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΗΡΑΚΛΕΙΟ
288ΤΟΥΡΙΣΜΟΥΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΚΕΡΚΥΡΑ
289ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣΑΘΗΝΑ
290ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝΠΑΤΡΑ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ291ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣΑ.Π.Θ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
292ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝΠΑΤΡΑ
293ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣΕ.Κ.Π.Α.ΑΘΗΝΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ294ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣΑ.Π.Θ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
295ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΙΩΑΝΝΙΝΑ
296ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝΠΑΤΡΑ
297ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣΕ.Κ.Π.Α.ΑΘΗΝΑ
298ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΚΡΗΤΗΣΡΕΘΥΜΝΟ
299ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΚΑΛΑΜΑΤΑ
300ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣΚΟΜΟΤΗΝΗ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ301ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝΠΑΤΡΑ
302ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣΕ.Κ.Π.Α.ΑΘΗΝΑ
303ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΚΡΗΤΗΣΡΕΘΥΜΝΟ
304ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΙΩΑΝΝΙΝΑ
305ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣΑ.Π.Θ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΦΥΣΙΚΗΣ306ΦΥΣΙΚΗΣΑ.Π.Θ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
307ΦΥΣΙΚΗΣΕ.Κ.Π.Α.ΑΘΗΝΑ
308ΦΥΣΙΚΗΣΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΙΩΑΝΝΙΝΑ
309ΦΥΣΙΚΗΣΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝΠΑΤΡΑ
310ΦΥΣΙΚΗΣΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΚΡΗΤΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΦΥΣΙΚΗΣ
(Νέα Τμήματα)
311ΦΥΣΙΚΗΣΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΚΑΒΑΛΑ
312ΦΥΣΙΚΗΣΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΛΑΜΙΑ
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
(Νέα Τμήματα)
313ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΘΕΣ/ΝΙΚΗ
314ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣΑΘΗΝΑ
315ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝΑΙΓΙΟ
316ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΛΑΜΙΑ
317ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΣΠΑΡΤΗ
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ318ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝΑΘΗΝΑ
319ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΒΟΛΟΣ
ΧΗΜΕΙΑΣ320ΧΗΜΕΙΑΣΑ.Π.Θ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
321ΧΗΜΕΙΑΣΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΙΩΑΝΝΙΝΑ
322ΧΗΜΕΙΑΣΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝΠΑΤΡΑ
323ΧΗΜΕΙΑΣΕ.Κ.Π.Α.ΑΘΗΝΑ
324ΧΗΜΕΙΑΣΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΚΡΗΤΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ325ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝΠΑΤΡΑ
326ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΚΟΖΑΝΗ
327ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΑ.Π.Θ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
328ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΑΘΗΝΑ
ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
(Νέα Τμήματα)
329ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΛΑΡΙΣΑ
330ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΣΠΑΡΤΗ
ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
(Νέα Τμήματα)
331ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΚΑΣΤΟΡΙΑ
332ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΑΡΓΟΣΤΟΛΙ
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ333ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣΕ.Κ.Π.Α.ΑΘΗΝΑ
334ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΚΡΗΤΗΣΡΕΘΥΜΝΟ
335ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ KAI ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΑΘΗΝΑ
336ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣΑ.Π.Θ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
337ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΙΩΑΝΝΙΝΑ

minedu

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s