* Λόγω κατάργησης του 4ου πεδίου από το έτος 2017-2018 οι Παιδαγωγικές σχολές θα συμπεριλαμβάνονται σε όλα τα πεδία 

1o ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

ΚΩΔ.
ΜΗΧ/ΚΟΥ         ΣΧΟΛΗ/ΤΜΗΜΑ

 101  Θεολογίας Αθήνας
 102  Φιλοσοφίας Πάτρας
 103  Θεολογίας Θεσσαλονίκης
 104  Ιστορίας, Αρχαιολογίας & Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών, Πελοποννήσου
 105  Κοινωνικής Θεολογίας Πελλοπονήσου
 106  Ελληνικής Φιλολογίας, Θράκης
 107  Ποιμαντικής & Κοινωνικής Θεολογίας Θεσσαλονίκης
 108  Ιστορίας & Εθνολογίας, Θράκης 
 109  Φιλολογίας Αθήνας
 110  Ιστορίας & Αρχαιολογίας Αθήνας
 111  Φιλολογίας Θεσσαλονίκης
 112  Ιστορίας & Αρχαιολογίας Θεσσαλονίκης
 113  Φιλολογίας Ιωαννίνων
 114  Ιστορίας & Αρχαιολογίας Ιωαννίνων
 115  Φιλολογίας, Κρήτης 
 116  Ιστορίας & Αρχαιολογίας, Κρήτης
 117  Νομικής Αθήνας
 118  Φιλοσοφίας – Παιδ/κής & Ψυχ/γίας Αθήνας
 119  Νομικής Θεσσαλονίκης
 120  Φιλοσοφίας & Παιδ/κής Θεσσαλονίκης
 121  Νομικής, Θράκης
 122  Φιλοσοφίας – Παιδ/κής & Ψυχ/γίας  Ιωαννίνων
 123  Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης Αθήνας
 124  Δημόσιας Διοίκησης, Παντείου
 125  Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας, Παντείου
 126  Κοινωνιολογίας, Παντείου
 127  Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Αθήνας
 129  Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Θεσσαλονίκης
 131  Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Αθήνας
 133  Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Θεσσαλονίκης
 135  Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας Αθήνας
 137  Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας Θεσσαλονίκης
 138  Φιλοσοφικών & Κοινωνικών Σπουδών, Κρήτης
 139  Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Θεσσαλονίκης
 145  Ιστορίας, Ιονίου 
 146  Θεατρικών Σπουδών Αθήνας
 147  Δημοσιογραφίας & Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας Θεσσαλονίκης
 148  Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενημέρ. Αθήνας
 149  Κοινωνιολογίας, Κρήτης 
 151  Ψυχολογίας, Κρήτης
 153  Επικοινωνίας Μέσων & Πολιτισμού, Παντείου
 159  Κοινωνικής Πολιτικής, Παντείου
 163  Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης
 165  Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Παντείου
 167  Κοινωνικής Ανθρ/γίας & Ιστορίας, Αιγαίου
 168  Θεάτρου Θεσσαλονίκης
 169  Θεατρικών Σπουδών Πάτρας
 170  Ψυχολογίας, Παντείου 
 171  Ψυχολογίας Αθήνας
 172  Ψυχολογίας Θεσσαλονίκης 
 173  Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης Αθήνας
 174  Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής, Μακεδονίας
 175  Φιλολογίας Πάτρας
 176  Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολ. Σπουδών, Μακεδονίας 
 177  Ιστορίας – Αρχαιολογίας & Κοιν. Ανθρωπολογίας, Θεσσαλίας
 179  Διεθνών, Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών Σπουδών, Παντείου
 181  Μεσογειακών Σπουδών, Αιγαίου
 182  Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Αθήνας
 183  Ισπανικής Γλώσσας & Φιλολογίας Αθήνας
 186  Γλώσσας – Φιλολογίας & Πολιτ. Παρευξείνιων Χωρών, Θράκης 
 187  Κοινωνικής & Εκπ/κής Πολιτικής, Πελοποννήσου
 188  Τουρκικών Σπουδών & Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών Αθήνας
 189  Φιλολογίας, Πελοποννήσου
 192  Ρωσικής Γλώσσα και Φιλολογίας (Εισαγ. Κατ/νση)
 342  Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας & Μουσειολογίας, Ιονίου
 343  Κοινωνικής Διοίκησης, Θράκης / Εισαγωγική Κατεύθυνση (Τμ. Κοιν. Διοίκησης & Πολ. Επιστήμης)
 348  Κοινωνιολογίας, Αιγαίου
 351  Πολιτικής Επιστήμης, Κρήτης
 354  Πολιτισμικής Τεχ/γίας & Επικοινωνίας, Αιγαίου
 355  Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Πειραιά
 357  Πολιτικών Επιστημών Θεσσαλονίκης
 362  Θεατρικών Σπουδών, Πελοποννήσου
 367  Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιονίου
 368  Διαχείρ. Πολιτισμικού Περιβ/ντος & Νέων Τεχν/γιών, Πατρών
 373  Πολιτικής Επιστήμης, Θράκης / Εισ. Κατεύθυνση (Τμ. Κοινωνικής Δ/σης & Πολιτικής Επιστήμης)
 384  Θεωρίας & Ιστορίας της Τέχνης, ΑΣΚΤ
 385  Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης & Διερμηνείας, Ιονίου
 401  Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού Αθήνας
 402  Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού, Θεσ/νίκης / Εισαγωγική Κατεύθυνση Θεσσαλονίκης
 403  Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού / Εισαγωγική Κατεύθυνση Θεσσαλονίκης
 404  Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού, Θράκης
 405  Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού, Θεσσαλίας
 406  Μουσικών Σπουδών Θεσσαλονίκης  
 407  Μουσικών Σπουδών, Ιονίου
 408  Μουσικών Σπουδών   Αθήνας
 409  Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης, Μακεδονίας
 411  Πολιτικής Επιστήμης & Διεθνών Σχέσεων, Πελοποννήσου
 413  Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών, Αν. Εκκλ. Ακαδ. Αθήνας
 414  Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών, Αν. Εκκλ. Ακαδ. Θεσ/κης
 415  Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών, Αν. Εκκλ. Ακαδ. Ιωαννίνων
 416  Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών, Αν. Εκκλ. Ακαδ. Κρήτης
 417  Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής & Ψαλτικής, Αν. Εκκλ. Ακαδ. Ιωαννινων
 418  Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής & Ψαλτικής, Αν. Εκκλ. Ακαδ. Κρήτης
 518  Φωτογραφίας & Οπτικοακουστικών
 599  Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης
 601  Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης
 613  Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου (Α.Σ.Τ.Ε.Ρ.)
 614  Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης (Α.Σ.Τ.Ε.Κ.)
 641  Κοινωνικής Εργασίας, Δυτ. Ελλάδας
 643  Κοινωνικής Εργασίας, Κρήτης
 661  Κοινωνικής Εργασίας Αθήνας
 696  Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής, Ηπείρου
 730  Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας ΤΕ, Δυτ. Μακεδονίας
 741  Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας ΤΕ, Ιόνιων Νήσων
 748  Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς ΤΕ, Ιόνιων Νήσων / Εισαγωγική Κατεύθυνση
 780  Μουσουλμανικών Σπουδών / Εισαγωγική Κατεύθυνση Θεσσαλονίκης
 866  Στρατολογικό – Στρατιωτ. Νομ. Συμβ. (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά
 869  Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας Γεν. Σειρά
 870  Αστυφυλάκων Γεν. Σειρά
 871  Τμήμα Ανθυποπυραγών (Πυροσβέστες) Γεν. Σειρά
 872  Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας (Αστυνομικοί) Γεν. Σειρά
 875  Ψυχολόγων (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά
 876  Σχολή Πυροσβεστών
 877  Σχολή Ανθυποπυραγών

2o ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

ΚΩΔ.
ΜΗΧ
ΣΧΟΛΗ/ΤΜΗΜΑ
 98  Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, Πελοποννήσου
 99  Πληροφορικής, Θεσσαλίας
 163  Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης
 168  Θεάτρου Θεσσαλονίκης
 173  Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης Αθήνας
 200  Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών, Κρήτης
 201  Πολιτικών Μηχανικών, ΕΜΠ
 203  Πολιτικών Μηχανικών Θεσσαλονίκης
 205  Πολιτικών Μηχανικών Πάτρας
 207  Πολιτικών Μηχανικών, Θράκης
 208  Πολιτικών Μηχανικών, Θεσσαλίας
 209  Μηχανολόγων Μηχανικών, ΕΜΠ
 210  Μηχανολόγων Μηχανικών, Δυτ. Μακεδονίας
 211  Μηχανολόγων Μηχανικών
 212  Δασολογίας & Διαχείρισης Περ/ντος & Φ.Πόρων, Θράκης
 213  Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών
 214  Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχν. Κρήτης
 215  Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής Πάτρας
 216  Επιστήμης Υπολογιστών, Κρήτης
 217  Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, ΕΜΠ
 218  Στατιστικής & Αναλογιστικών-Χρημ/κών Μαθ/κών, Αιγαίου / Εισ. Κατεύθυνση (Τμ. Μαθηματικών)
 219  Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης
 220  Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Θεσσαλίας
 221  Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας
 222  Μηχανικών Οικονομίας & Διοίκησης, Αιγαίου
 223  Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Θράκης
 224  Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Θράκης
 225  Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών, ΕΜΠ
 227  Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών Θεσσαλονίκης
 228  Μηχ/κών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτ., Θεσσαλίας
 229  Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, ΕΜΠ
 230  Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Πολυτ. Κρήτης
 231  Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ΕΜΠ
 232  Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πάτρας
 233  Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Θεσσαλονίκης
 234  Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Θράκης
 235  Χημικών Μηχανικών, ΕΜΠ
 236  Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Θεσσαλίας
 237  Χημικών Μηχανικών Θεσσαλονίκης
 238  Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων, Αιγαίου
 239  Χημικών Μηχανικών Πάτρας
 241  Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών, ΕΜΠ
 242  Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτ. Κρήτης
 243  Μαθηματικών Αθήνας
 245  Μαθηματικών Θεσσαλονίκης
 246  Εφαρμοσμένων Μαθημ. & Φυσ. Επιστημών, ΕΜΠ
 247  Μαθηματικών Πάτρας
 248  Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Κρήτης / Εισαγωγική Κατεύθυνση (Τμ. Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών)
 249  Μαθηματικών Ιωαννίνων
 250  Επιστημών της Θάλασσας, Αιγαίου
 251  Μαθηματικών, Κρήτης / Εισαγωγική Κατεύθυνση (Τμ. Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών)
 252  Μαθηματικών, Αιγαίου / Εισαγωγική Κατεύθυνση (Τμ. Μαθηματικών) 
 253  Φυσικής Αθήνας
 255  Φυσικής Θεσσαλονίκης
 257  Φυσικής Πάτρας
 259  Φυσικής Ιωαννίνων
 261  Φυσικής, Κρήτης
 262  Ψηφιακών Συστημάτων Πειραιά
 263  Χημείας Αθήνας
 265  Χημείας Θεσσαλονίκης
 267  Χημείας Πάτρας
 269  Χημείας Ιωαννίνων
 270  Χημείας, Κρήτης
 271  Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων, Πατρών
 272  Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Ιωαννίνων
 273  Γεωπονίας Θεσσαλονίκης
 274  Γεωπονίας, Φυτικής Παραγ. & Αγροτ. Περιβ/ντος, Θεσσαλίας
 275  Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης
 276  Περιβάλλοντος, Αιγαίου
 277  Βιολογίας Αθήνας 
 279  Βιολογίας Θεσσαλονίκης
 280  Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών Ιωαννίνων
 281  Βιολογίας Πάτρας
 282  Βιολογίας, Κρήτης
 283  Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος  Αθήνας
 284  Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας, Θεσσαλίας
 285  Γεωλογίας Θεσσαλονίκης
 287  Γεωλογίας Πάτρας
 288  Επιστήμης των Υλικών Πάτρας
 290  Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής, Θράκης
 310  Γεωγραφίας, Αιγαίου
 318  Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης Πειραιά
 323  Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, Γεωπονικού Παν. Αθήνας
 324  Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών, Γεωπ. Παν. Αθήνας
 325  Βιοτεχνολογίας, Γεωπονικού Παν. Αθήνας
 327  Αξιοποίησης Φυσ. Πόρων & Γεωργ. Μηχανικής, Γεωπ. Παν. Αθήνας
 328  Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου, Γεωπ. Παν. Αθήνας
 329  Στατιστικής, Οικονομ. Παν. Αθήνας
 330  Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Αθήνας
 331  Ηλεκτρολόγων Μηχ/κών & Μηχ/κών Υπολογιστών, Πολυτ. Κρήτης
 332  Μηχανολόγων Μηχανικών, Θεσσαλίας
 333  Πληροφορικής, Οικονομ. Παν. Αθήνας
 335  Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Μακεδονίας
 336  Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας
 338  Πληροφορικής Θεσσαλονίκης
 339  Πληροφορικής Πειραιά
 340  Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής Ιωννίνων
 344  Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων, Αιγαίου
 356  Γεωγραφίας, Χαροκοπείου 
 360  Γεωπονίας, Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβ/ντος, Θεσσαλίας
 363  Μηχανικών Χωροταξίας & Ανάπτυξης Θεσσαλονίκης
 366  Πληροφορικής, Ιονίου
 367  Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιονίου
 369  Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, Θεσσαλίας
 370  Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείου Κρήτης
 371  Μηχανικών Πληρ/κής & Τηλ/νιών, Δυτ. Μακεδονίας
 401  Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού Αθήνας
 402  Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού, Θεσ/νίκης / Εισαγωγική Κατεύθυνση
 403  Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού / Εισαγωγική Κατεύθυνση Θεσσαλονίκης
 404  Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού, Θράκης
 405  Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού, Θεσσαλίας
 406  Μουσικών Σπουδών Θεσσαλονίκης
 407  Μουσικών Σπουδών, Ιονίου 
 408  Μουσικών Σπουδών Αθήνας
 409  Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης, Μακεδονίας 
 412  Πληροφορικής & Τηλεματικής, Χαροκοπείου
 419  Πρόγραμμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων, Αν. Εκκλ. Ακαδ. Αθήνας
 420  Πρόγραμμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων, Αν. Εκκλ. Ακαδ. Θεσ/κης
 443  Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ / Εισαγωγική Κατεύθυνση Αθήνας
 445  Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ Ηπείρου
 447  Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ Θεσσαλονίκης
 451  Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ, Θεσσαλίας
 455  Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ, Κεντρ. Μακεδονίας / Εισαγωγική Κατεύθυνση Σερρών
 461  Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ Ηπείρου
 465  Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, Δυτ. Ελλάδας Πάτρας
 467  Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, Θεσσαλίας Λάρισας
 471  Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης / Εισαγωγική Κατεύθυνση 
 473  Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, Δυτ. Μακεδονίας / Εισαγωγική Κατεύθυνση 
 475  Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, Κεντρ. Μακεδονίας
 476  Μηχανικών Περιβάλλοντος, Θράκης
 477  Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
 479  Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, Στερεάς Ελάδας
 480  Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας ΤΕ Αθήνας
 483  Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ Πειραιά
 487  Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, Δυτ. Ελλάδας
 489  Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, Θεσσαλίας
 491  Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, Κρήτης
 493  Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης
 495  Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, Δυτ. Μακεδονίας
 497  Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. / Εισαγωγική Κατεύθυνση
 499  Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, Στερεάς Ελλάδας
 501  Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ Αθήνας
 503  Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ Πειραιά
 505  Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ Θεσσαλονίκης
 506  Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, Στερεάς Ελλάδας 
 507  Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. / Εισαγωγική Κατεύθυνση
 509  Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ / Εισαγωγική Κατεύθυνση Αθήνας
 510  Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ, Κεντρ. Μακεδονίας / Εισαγωγική Κατεύθυνση 
 511  Ναυπηγών Μηχανικών ΤΕ Αθήνας
 512  Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας ΤΕ Αθήνας
 513  Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου ΤΕ, Ανατ. Μακεδ. & Θράκης / Εισαγωγική Κατεύθυνση 
 514  Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ, Δυτ. Μακεδονίας / Εισαγωγική Κατεύθυνση
 515  Τεχνολογίας Τροφίμων, Πελοποννήσου
 516  Μηχανολόγων Οχημάτων ΤΕ Θεσσαλονίκης
 517  Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών / Εισαγωγική Κατεύθυνση Αθήνας
 518  Φωτογραφίας & Οπτικοακουστικών Αθήνας
 519  Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης & Σχεδιασμού Αντικειμένων Αθήνας
 520  Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης Αθήνας
 521  Γραφιστικής / Εισαγωγική Κατεύθυνση Αθήνας
 522  Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου ΤΕ, Θεσσαλίας
 528  Αρχιτεκτονικής Τοπίου, Ανατ. Μακ. & Θράκης
 529  Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, Πελοποννήσου
 532  Μηχανικών Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος ΤΕ, Κρήτης
 546  Τεχνολογίας Τροφίμων, Ιόνιων Νήσων
 550  Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, Ανατ. Μακεδ. & Θράκης
 551  Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, Στερεάς Ελλάδας
 553  Δασοπονίας & Διαχ/σης Φυσικού Περιβ/ντος, Θεσσαλίας
 555  Τεχνολογίας Αλιείας – Υδατοκαλλιεργειών, Δυτ. Ελλάδας
 557  Τεχνολόγων Γεωπόνων, Δυτ. Ελλάδας
 592  Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕ, Δυτ. Μακεδονίας / Εισαγωγική Κατεύθυνση
 644  Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής ΤΕ, Κρήτης
 696  Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής, Ηπείρου
 697  Τεχνολογίας Ήχου & Μουσικών Οργάνων, Ιόνιων Νήσων
 698  Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος ΤΕ, Ιόνιων Νήσων / Εισαγωγική Κατεύθυνση
 701  Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών ΤΕ Πειραιά
 703  Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ένδυσης, Κεντρ. Μακεδονίας
 705  Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ, Στερεάς Ελλάδας
 709  Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ, Κρήτης
 710  Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, Ηπείρου
 711  Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Αθήνας
 712  Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Θεσσαλονίκης
 713  Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ΤΕ Πειραιά
 714  Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ Πειραιά
 716  Τεχνολογίας Τροφίμων Αθήνας
 717  Τεχνολογίας Τροφίμων Θεσσαλονίκης
 718  Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών Αθήνας
 720  Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ Θεσσαλονίκης
 721  Μηχανικών Γεωτεχνολογίας Περιβάλλοντος ΤΕ, Δυτ. Μακεδονίας / Εισαγωγική Κατεύθυνση 
 722  Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ, Στερεάς Ελλάδας
 723  Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, Θεσσαλίας
 724  Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης
 725  Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, Κρήτης
 727  Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, Κεντρ. Μακεδονίας
 735  Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, Δυτ. Μακεδονίας
 736  Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, Δυτ. Ελλάδας
 737  Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕ, Στερεάς Ελλάδας
 739  Τεχνολογίας Τροφίμων, Θεσσαλίας
 748  Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς ΤΕ, Ιόνιων Νήσων / Εισαγωγική Κατεύθυνση
 750  Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης & Σχεδιασμού Αντικειμένων, Κεντρ. Μακεδονίας
 752  Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών, Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης
 757  Τεχνολόγων Γεωπόνων, Ηπείρου
 758  Τεχνολόγων Γεωπόνων, Κρήτης
 759  Τεχνολόγων Γεωπόνων Θεσσαλονίκης
 760  Τεχνολόγων Γεωπόνων, Πελοποννήσου
 761  Τεχνολόγων Γεωπόνων, Θεσσαλίας
 762  Τεχνολόγων Γεωπόνων, Δυτ. Μακεδονίας
 767  Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, Κρήτης
 768  Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ, Δυτ. Ελλάδας
 769  Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ, Θεσσαλίας
 776  Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
 778  Μηχανικών Περιβάλλοντος, Δυτ. Μακεδονίας
 779  Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Ιωαννίνων
 801  Ευελπίδων (ΣΣΕ)- Όπλα Γεν. Σειρά
 806  Ευελπίδων (ΣΣΕ)- Σώματα Γεν. Σειρά
 811  Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ)- Μάχιμοι Γεν. Σειρά
 816  Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ)- Μηχανικοί Γεν. Σειρά
 817  Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Γεν.Σειρά
 818  Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού Γεν.Σειρά
 821  Ικάρων (ΣΙ)- Ιπτάμενοι Γεν. Σειρά
 826  Ικάρων- Μηχανικοί (ΣΜΑ) Γεν. Σειρά
 862  Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ) – Όπλα Γεν. Σειρά
 863  Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ) – Σώματα Γεν. Σειρά
 864  Μονίμων Υπαξ/κών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν) Γεν. Σειρά
 869  Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας Γεν. Σειρά
 870  Αστυφυλάκων Γεν. Σειρά
 871  Τμήμα Ανθυποπυραγών (Πυροσβέστες) Γεν. Σειρά
 872  Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας (Αστυνομικοί) Γεν. Σειρά
 876  Σχολή Πυροσβεστών
 877  Σχολή Ανθυποπυραγών
 878  ΣΜΥΑ – Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης
 879  ΣΜΥΑ – Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης
 880  ΣΜΥΑ – Κατεύθυνση Διοικητικής και Εφοδιαστικής Υποστήριξης

3o ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

 163  Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης
 168  Θεάτρου Θεσσαλονίκης
 173  Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης Αθήνας
 190  Νοσηλευτικής, Πελοποννήσου 
 212  Δασολογίας & Διαχείρισης Περ/ντος & Φ.Πόρων, Θράκης
 250  Επιστημών της Θάλασσας, Αιγαίου
 263  Χημείας Αθήνας
 265  Χημείας Θεσσαλονίκης
 267  Χημείας Πάτρας
 269  Χημείας Ιωωννίνων
 270  Χημείας, Κρήτης 
 271  Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων, Πατρών
 273  Γεωπονίας Θεσσαλονίκης
 274  Γεωπονίας, Φυτικής Παραγ. & Αγροτ. Περιβ/ντος, Θεσσαλίας
 275  Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης
 276  Περιβάλλοντος, Αιγαίου
 277  Βιολογίας Αθήνας
 279  Βιολογίας Θεσσαλονίκης
 280  Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών Ιωαννίνων
 281  Βιολογίας Πάτρας
 282  Βιολογίας, Κρήτης
 284  Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας, Θεσσαλίας
 289  Φαρμακευτικής Αθήνας
 290  Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής, Θράκης
 291  Φαρμακευτικής Θεσσαλονίκης
 293  Φαρμακευτικής Πάτρας
 294  Επιστήμης Διαιτολογίας & Διατροφής, Χαροκοπείου
 295  Ιατρικής Αθήνας
 297  Ιατρικής Θεσσαλονίκης
 299  Ιατρικής Πάτρας
 300  Ιατρικής, Θεσσαλίας 
 301  Ιατρικής Ιωαννίνων
 302  Ιατρικής, Θράκης
 303  Οδοντιατρικής Αθήνας
 304  Ιατρικής, Κρήτης
 305  Οδοντιατρικής Θεσσαλονίκης
 306  Νοσηλευτικής Αθήνας
 307  Κτηνιατρικής Θεσσαλονίκης
 308  Κτηνιατρικής, Θεσσαλίας
 323  Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, Γεωπονικού Παν. Αθήνας
 324  Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών, Γεωπ. Παν. Αθήνας
 325  Βιοτεχνολογίας, Γεωπονικού Παν. Αθήνας
 326  Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης, Γεωπ. Παν. Αθήνας
 327  Αξιοποίησης Φυσ. Πόρων & Γεωργ. Μηχανικής, Γεωπ. Παν. Αθήνας
 328  Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου, Γεωπ. Παν. Αθήνας
 353  Αγροτικής Ανάπτυξης, Θράκης
 360  Γεωπονίας, Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβ/ντος, Θεσσαλίας
 367  Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιονίου
 369  Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, Θεσσαλίας
 372  Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής, Αιγαίου
 401  Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού  Αθήνας
 402  Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού, Θεσ/νίκης / Εισαγωγική Κατεύθυνση
 403  Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού / Εισαγωγική Κατεύθυνση
 404  Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού, Θράκης
 405  Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού, Θεσσαλίας
 406  Μουσικών Σπουδών Θεσσαλονίκης
 407  Μουσικών Σπουδών, Ιονίου
 408  Μουσικών Σπουδών 
 409  Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης, Μακεδονίας
 480  Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας ΤΕ
 515  Τεχνολογίας Τροφίμων, Πελοποννήσου
 546  Τεχνολογίας Τροφίμων, Ιόνιων Νήσων
 550  Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, Ανατ. Μακεδ. & Θράκης
 551  Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, Στερεάς Ελλάδας
 553  Δασοπονίας & Διαχ/σης Φυσικού Περιβ/ντος, Θεσσαλίας
 555  Τεχνολογίας Αλιείας – Υδατοκαλλιεργειών, Δυτ. Ελλάδας
 557  Τεχνολόγων Γεωπόνων, Δυτ. Ελλάδας
 615  Φυσικοθεραπείας Αθήνας
 616  Φυσικοθεραπείας, Δυτ. Ελλάδας
 617  Φυσικοθεραπείας Θεσσαλονίκης
 618  Λογοθεραπείας, Δυτ. Ελλάδας
 619  Εργοθεραπείας Αθήνας
 620  Λογοθεραπείας, Ηπείρου
 621  Ιατρικών Εργαστηρίων Αθήνας
 623  Ιατρικών Εργαστηρίων Θεσσαλονίκης
 625  Ιατρικών Εργαστηρίων, Θεσσαλίας
 627  Ακτινολογίας & Ακτινοθεραπείας Αθήνας
 628  Διατροφής & Διαιτολογίας, Κρήτης
 629  Οδοντικής Τεχνολογίας Αθήνας
 633  Δημόσιας Υγείας / Εισαγωγική Κατεύθυνση Αθήνας
 635  Οπτικής & Οπτομετρίας Αθήνας
 637  Αισθητικής & Κοσμητολογίας Αθήνας
 639  Αισθητικής & Κοσμητολογίας Θεσσαλονίκης
 645  Νοσηλευτικής Αθήνας
 647  Νοσηλευτικής Θεσσαλονίκης
 649  Νοσηλευτικής, Δυτ. Ελλάδας
 651  Νοσηλευτικής, Θεσσαλίας
 652  Νοσηλευτικής, Στερ. Ελλάδας
 653  Νοσηλευτικής, Κρήτης
 654  Νοσηλευτικής, Ηπείρου
 655  Μαιευτικής Αθήνας
 657  Μαιευτικής Θεσσλονίκης
 659  Φυσικοθεραπείας, Στερ. Ελλάδας
 662  Μαιευτικής, Δυτ. Μακεδονίας
 663  Λογοθεραπείας, Πελοποννήσου
 667  Κοινοτικής Υγείας / Εισαγωγική Κατεύθυνση
 696  Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής, Ηπείρου
 716  Τεχνολογίας Τροφίμων Αθήνας
 717  Τεχνολογίας Τροφίμων Θεσσαλονίκης
 718  Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών Αθήνας
 719  Διατροφής & Διαιτολογίας Θεσσαλονίκης
 739  Τεχνολογίας Τροφίμων, Θεσσαλίας
 742  Οπτικής & Οπτομετρίας, Δυτ. Ελλάδας
 744  Νοσηλευτικής, Ανατ. Μακεδ. & Θράκης
 747  Διατροφής & Διαιτολογίας, Θεσσαλίας
 752  Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών, Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης
 757  Τεχνολόγων Γεωπόνων, Ηπείρου
 758  Τεχνολόγων Γεωπόνων, Κρήτης
 759  Τεχνολόγων Γεωπόνων Θεσσαλονίκης
 760  Τεχνολόγων Γεωπόνων, Πελοποννήσου
 761  Τεχνολόγων Γεωπόνων, Θεσσαλίας
 762  Τεχνολόγων Γεωπόνων, Δυτ. Μακεδονίας
 831  Ιατρικό (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά
 836  Οδοντιατρικό (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά
 841  Κτηνιατρικό (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά
 846  Φαρμακευτικό (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά
 851  Αξιωματικών Νοσηλ. (ΣΑΝ) Γεν. Σειρά

*4o ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

128  Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Αθήνας
 130  Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Ιωαννίνων
 132  Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, Κρήτης
 134  Επιστημών Προσχολ. Αγωγής & Εκπ/σης Θεσσαλονίκης
 136  Επιστημών της Εκπαίδευσης & της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
 140  Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Θεσσαλονίκης
 141  Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σηςΠάτρας
 142  Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, Θράκης
 143  Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, Αιγαίου
 146  Θεατρικών Σπουδών Αθήνας
 154  Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχ. Ηλικία Αθήνας
 156  Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών Ιωαννίνων
 158  Παιδαγωγικό Προσχολ. Εκπ/σης, Κρήτης
 160  Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία, Θράκης
 162  Επιστημών της Προσχ. Αγωγής & του Εκπ/κού Σχεδιασμού, Αιγαίου
 163  Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης
 164  Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, Θεσσαλίας
 166  Παιδαγωγικό Προσχολ. Εκπ/σης, Θεσσαλίας
 168  Θεάτρου Θεσσαλονίκης
 169  Θεατρικών Σπουδών Πάτρας
 173  Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης Αθήνας
 174  Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής, Μακεδονίας
 178  Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής, Θεσσαλίας
 187  Κοινωνικής & Εκπ/κής Πολιτικής, Πελοποννήσου
 334  Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, Δυτ. Μακεδονίας
 341  Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών, Δυτ. Μακεδονίας
 362  Θεατρικών Σπουδών, Πελοποννήσου
 367  Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιονίου
 401  Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού 
 402  Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού, Θεσ/νίκης / Εισαγωγική Κατεύθυνση
 403  Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού / Εισαγωγική Κατεύθυνση
 404  Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού, Θράκης
 405  Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού, Θεσσαλίας
 406  Μουσικών Σπουδών
 407  Μουσικών Σπουδών, Ιονίου
 408  Μουσικών Σπουδών Αθήνας
 409  Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης, Μακεδονίας 
 690  Προσχολικής Αγωγής Αθήνας
 692  Προσχολικής Αγωγής, Ηπείρου
 694  Προσχολικής Αγωγής Θεσσαλονίκης
 696  Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής, Ηπείρου
128  Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Αθήνας
 130  Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Ιωαννίνων
 132  Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, Κρήτης
 134  Επιστημών Προσχολ. Αγωγής & Εκπ/σης
 136  Επιστημών της Εκπαίδευσης & της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
 140  Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης  Θεσσαλονίκης
 141  Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης  Πάτρας
 142  Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, Θράκης
 143  Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, Αιγαίου
 146  Θεατρικών Σπουδών Αθήνας
 154  Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχ. Ηλικία Αθήνας
 156  Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών Ιωαννίνων
 158  Παιδαγωγικό Προσχολ. Εκπ/σης, Κρήτης
 160  Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία, Θράκης
 162  Επιστημών της Προσχ. Αγωγής & του Εκπ/κού Σχεδιασμού, Αιγαίου
 163  Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης
 164  Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, Θεσσαλίας
 166  Παιδαγωγικό Προσχολ. Εκπ/σης, Θεσσαλίας
 168  Θεάτρου Θεσσαλονίκης
 169  Θεατρικών Σπουδών Πάτρας
 173  Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης Αθήνας
 174  Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής, Μακεδονίας
 178  Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής, Θεσσαλίας
 187  Κοινωνικής & Εκπ/κής Πολιτικής, Πελοποννήσου
 334  Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, Δυτ. Μακεδονίας
 341  Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών, Δυτ. Μακεδονίας
 362  Θεατρικών Σπουδών, Πελοποννήσου
 367  Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιονίου
 401  Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού Αθήνας
 402  Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού, Θεσ/νίκης / Εισαγωγική Κατεύθυνση
 403  Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού / Εισαγωγική Κατεύθυνση
 404  Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού, Θράκης
 405  Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού, Θεσσαλίας
 406  Μουσικών Σπουδών  Θεσσαλονίκης
 407  Μουσικών Σπουδών, Ιονίου
 408  Μουσικών Σπουδών Αθήνας
 409  Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης, Μακεδονίας
 690  Προσχολικής Αγωγής Αθήνας
 692  Προσχολικής Αγωγής, Ηπείρου
 694  Προσχολικής Αγωγής Θεσσαλονίκης
 696  Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής, Ηπείρου

5o ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

 97  Οικονομικών Επιστημών, Θράκης
 98  Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, Πελοποννήσου
 99  Πληροφορικής, Θεσσαλίας
 124  Δημόσιας Διοίκησης, Παντείου
 144  Οικιακής Οικονομίας & Οικολογίας, Χαροκοπείου
 150  Διεθνών & Ευρωπ. Οικον. Σπουδών, Οικ. Παν. Αθήνας
 152  Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης, Παντείου
 155  Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής
 157  Ναυτιλιακών Σπουδών Πειραιά
 161  Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών, Μακεδονίας
 163  Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης
 168  Θεάτρου Θεσσαλονίκης
 173  Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης Αθήνας
 176  Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολ. Σπουδών, Μακεδονίας
 179  Διεθνών, Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών Σπουδών, Παντείου
 180  Ναυτιλίας & Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, Αιγαίου
 216  Επιστήμης Υπολογιστών, Κρήτης
 222  Μηχανικών Οικονομίας & Διοίκησης, Αιγαίου
 224  Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Θράκης
 230  Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Πολυτ. Κρήτης
 240  Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας, Οικ. Παν. Αθήνας
 262  Ψηφιακών Συστημάτων Πειραιά
 309  Οικονομικών Επιστημών Αθήνας
 311  Οικονομικών Επιστημών Θεσσαλονίκης
 312  Οικονομικής Επιστήμης, Οικονομ. Παν. Αθήνας
 313  Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομ. Παν. Αθήνας
 314  Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας, Οικονομ. Παν. Αθήνας
 315  Οικονομικής Επιστήμης  Πειραιά
 316  Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Πειραιά
 317  Οικονομικών Επιστημών, Μακεδονίας
 318  Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης Πειραιά
 319  Οικονομικών Επιστημών Πάτρας
 320  Διοίκησης Επιχειρήσεων, Αιγαίου
 321  Οικονομικών Επιστημών, Κρήτης
 322  Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, Μακεδονίας
 326  Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης, Γεωπ. Παν. Αθήνας
 329  Στατιστικής, Οικονομ. Παν. Αθήνας
 330  Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Αθήνας
 333  Πληροφορικής, Οικονομ. Παν. Αθήνας
 335  Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Μακεδονίας
 336  Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας Πειραιά
 337  Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Μακεδονίας
 338  Πληροφορικής Θεσσαλονίκης
 339  Πληροφορικής Πειραιά
 345  Οικονομικών Επιστημών Ιωαννίνων
 346  Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων, Πατρών
 347  Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Οικονομ. Παν. Αθήνας
 350  Οικονομικών Επιστημών, Θεσσαλίας
 352  Διοίκησης Επιχειρήσεων Πατρών
 353  Αγροτικής Ανάπτυξης, Θράκης
 354  Πολιτισμικής Τεχ/γίας & Επικοινωνίας, Αιγαίου
 355  Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών  Πειραιά
 361  Οικονομικών Επιστημών, Πελοποννήσου
 366  Πληροφορικής, Ιονίου
 367  Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιονίου
 368  Διαχείρ. Πολιτισμικού Περιβ/ντος & Νέων Τεχν/γιών, Πατρών
 371  Μηχανικών Πληρ/κής & Τηλ/νιών, Δυτ. Μακεδονίας
 375  Τουριστικών Σπουδών, Παν. Πειραιά
 400  Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού, Πελοποννήσου
 401  Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού Αθήνας
 402  Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού, Θεσ/νίκης / Εισαγωγική Κατεύθυνση
 403  Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού / Εισαγωγική Κατεύθυνση  Θεσσαλονίκης
 404  Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού, Θράκης
 405  Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού, Θεσσαλίας
 406  Μουσικών Σπουδών  Θεσσαλονίκης
 407  Μουσικών Σπουδών, Ιονίου
 408  Μουσικών Σπουδών Αθήνας
 409  Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης, Μακεδονίας
 412  Πληροφορικής & Τηλεματικής, Χαροκοπείου
 501  Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ  Αθήνας
 503  Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ Πειραιά
 505  Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ Θεσσαλονίκης
 506  Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, Στερεάς Ελλάδας
 517  Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών / Εισαγωγική Κατεύθυνση 
 518  Φωτογραφίας & Οπτικοακουστικών Αθήνας
 519  Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης & Σχεδιασμού Αντικειμένων Αθήνας
 521  Γραφιστικής / Εισαγωγική Κατεύθυνση Αθήνας
 522  Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου ΤΕ, Θεσσαλίας
 529  Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, Πελοποννήσου
 549  Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού, Κεντρικής Μακεδονίας
 555  Τεχνολογίας Αλιείας – Υδατοκαλλιεργειών, Δυτ. Ελλάδας
 559  Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής  Πειραιά
 561  Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Θεσσαλονίκης
 565  Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Θεσσαλίας
 569  Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Ανατ. Μακεδ. & Θράκης
 575  Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Κεντρ. Μακεδονίας
 577  Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Στερ. Ελλάδας
 580  Διεθνούς Εμπορίου, Δυτ. Μακεδονίας
 581  Εμπορίας & Διαφήμισης Αθήνας
 584  Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Πελοποννήσου / Εισαγωγική Κατεύθυνση
 585  Διοίκησης Επιχειρήσεων / Εισαγωγική Κατεύθυνση Αθήνας
 587  Διοίκησης Επιχειρήσεων, Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης
 591  Διοίκησης Επιχειρήσεων, Θεσσαλίας / Εισαγωγική Κατεύθυνση
 593  Διοίκησης Επιχειρήσεων, Κρήτης / Εισαγωγική Κατεύθυνση
 594  Διοίκησης Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας, Πελοποννήσου / Εισαγωγική Κατεύθυνση
 595  Διοίκησης Επιχειρήσεων, Κεντρικής Μακεδονίας 
 596  Διοίκησης Επιχειρήσεων, Δυτ. Μακεδονίας
 602  Διοίκησης Επιχειρήσεων, Ηπείρου / Εισαγωγική Κατεύθυνση
 603  Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχ/σεων Φιλοξενίας / Εισαγωγική Κατεύθυνση
 604  Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχ/σεων Φιλοξενίας, Πειραιά / Εισαγωγική Κατεύθυνση
 605  Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχ/σεων Φιλοξενίας / Εισαγωγική Κατεύθυνση Θεσσαλονίκης
 607  Τουριστικών Επιχειρήσεων, Δυτ. Ελλάδας
 609  Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχ/σεων Φιλοξενίας, Θεσσαλίας / Εισαγωγική Κατεύθυνση
 610  Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχ/σεων Φιλοξενίας, Ηπείρου / Εισαγωγική Κατεύθυνση
 611  Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχ/σεων Φιλοξενίας, Κρήτης / Εισαγωγική Κατεύθυνση
 612  Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού, Παν. Αιγαίου
 613  Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου (Α.Σ.Τ.Ε.Ρ.)
 614  Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης (Α.Σ.Τ.Ε.Κ.)
 631  Διοίκησης Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας / Εισαγωγική Κατεύθυνση
 696  Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής, Ηπείρου
 697  Τεχνολογίας Ήχου & Μουσικών Οργάνων, Ιόνιων Νήσων
 698  Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος ΤΕ, Ιόνιων Νήσων / Εισαγωγική Κατεύθυνση
 701  Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών ΤΕ Πειραιά
 703  Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ένδυσης, Κεντρ. Μακεδονίας
 705  Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ, Στερεάς Ελλάδας
 709  Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ, Κρήτης
 710  Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, Ηπείρου
 711  Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Αθήνας
 712  Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Θεσσαλονίκης
 713  Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ΤΕ
 714  Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ Πειραιά
 715  Διοίκησης Επιχειρήσεων / Εισαγωγική Κατεύθυνση
 720  Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ Θεσσαλονίκης
 722  Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ, Στερεάς Ελλάδας 
 723  Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, Θεσσαλίας
 724  Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης
 725  Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, Κρήτης
 727  Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, Κεντρ. Μακεδονίας
 730  Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας ΤΕ, Δυτ. Μακεδονίας
 731  Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Πελοποννήσου
 734  Διοίκησης Επιχειρήσεων, Δυτ. Μακεδονίας / Εισαγωγική Κατεύθυνση
 735  Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, Δυτ. Μακεδονίας
 736  Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, Δυτ. Ελλάδας
 740  Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού, Στερεάς Ελλάδας
 741  Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας ΤΕ, Ιόνιων Νήσων
 750  Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης & Σχεδιασμού Αντικειμένων, Κεντρ. Μακεδονίας
 751  Διοίκησης Επιχειρήσεων, Κρήτης
 755  Διοίκησης, Οικονομίας & Επικοινωνίας Πολιτιστικών & Τουριστικών Μονάδων, Στερ. Ελλάδας
 756  Διοίκησης, Οικονομίας & Επικοινωνίας Πολιτιστικών & Τουριστικών Μονάδων, Δυτ. Ελλάδας
 764  Διοίκησης Επιχειρήσεων, Ιόνιων Νήσων / Εισαγωγική Κατεύθυνση
 765  Διοίκησης Επιχειρήσεων, Δυτ. Ελλάδας
 766  Διοίκησης Επιχειρήσεων, Δυτ. Ελλάδας
 770  Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχ/σεων Φιλοξενίας, Δυτ. Μακεδ. / Εισαγωγική Κατεύθυνση
 771  Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχ/σεων Φιλοξενίας, Ιόνιων Νήσων / Εισαγωγική Κατεύθυνση
 772  Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Κρήτης
 773  Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Δυτ. Μακεδονίας
 774  Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Δυτ. Ελλάδας
 775  Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Ηπείρου
 777  Διοίκησης Επιχειρήσεων / Εισαγωγική Κατεύθυνση
 817  Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Γεν.Σειρά
 818  Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού Γεν.Σειρά
 867  Οικονομικό (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά 
 869  Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας Γεν. Σειρά
 870  Αστυφυλάκων Γεν. Σειρά
 871  Τμήμα Ανθυποπυραγών (Πυροσβέστες) Γεν. Σειρά
 872  Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας (Αστυνομικοί) Γεν. Σειρά
 876  Σχολή Πυροσβεστών
 877  Σχολή Ανθυποπυραγών

Δείτε και αυτό: 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ- ΣΧΟΛΕΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Α ΚΑΙ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

ΦΥΣΙΚΗ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ

«Κάπου, κάτι απίστευτο περιμένει να γίνει γνωστό.»

Καρλ Σαγκάν

Καρλ Σαγκάν, 1934-1996, Αμερικανός αστρονόμος

download (1)