* Λόγω κατάργησης του 4ου πεδίου από το έτος 2017-2018 οι Παιδαγωγικές σχολές θα συμπεριλαμβάνονται σε όλα τα πεδία 

1o ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

ΚΩΔ.
ΜΗΧ/ΚΟΥ         ΣΧΟΛΗ/ΤΜΗΜΑ

 101 Θεολογίας Αθήνας
 102 Φιλοσοφίας Πάτρας
 103 Θεολογίας Θεσσαλονίκης
 104 Ιστορίας, Αρχαιολογίας & Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών, Πελοποννήσου
 105 Κοινωνικής Θεολογίας Πελλοπονήσου
 106 Ελληνικής Φιλολογίας, Θράκης
 107 Ποιμαντικής & Κοινωνικής Θεολογίας Θεσσαλονίκης
 108 Ιστορίας & Εθνολογίας, Θράκης 
 109 Φιλολογίας Αθήνας
 110 Ιστορίας & Αρχαιολογίας Αθήνας
 111 Φιλολογίας Θεσσαλονίκης
 112 Ιστορίας & Αρχαιολογίας Θεσσαλονίκης
 113 Φιλολογίας Ιωαννίνων
 114 Ιστορίας & Αρχαιολογίας Ιωαννίνων
 115 Φιλολογίας, Κρήτης 
 116 Ιστορίας & Αρχαιολογίας, Κρήτης
 117 Νομικής Αθήνας
 118 Φιλοσοφίας – Παιδ/κής & Ψυχ/γίας Αθήνας
 119 Νομικής Θεσσαλονίκης
 120 Φιλοσοφίας & Παιδ/κής Θεσσαλονίκης
 121 Νομικής, Θράκης
 122 Φιλοσοφίας – Παιδ/κής & Ψυχ/γίας  Ιωαννίνων
 123 Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης Αθήνας
 124 Δημόσιας Διοίκησης, Παντείου
 125 Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας, Παντείου
 126 Κοινωνιολογίας, Παντείου
 127 Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Αθήνας
 129 Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Θεσσαλονίκης
 131 Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Αθήνας
 133 Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Θεσσαλονίκης
 135 Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας Αθήνας
 137 Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας Θεσσαλονίκης
 138 Φιλοσοφικών & Κοινωνικών Σπουδών, Κρήτης
 139 Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Θεσσαλονίκης
 145 Ιστορίας, Ιονίου 
 146 Θεατρικών Σπουδών Αθήνας
 147 Δημοσιογραφίας & Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας Θεσσαλονίκης
 148 Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενημέρ. Αθήνας
 149 Κοινωνιολογίας, Κρήτης 
 151 Ψυχολογίας, Κρήτης
 153 Επικοινωνίας Μέσων & Πολιτισμού, Παντείου
 159 Κοινωνικής Πολιτικής, Παντείου
 163 Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης
 165 Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Παντείου
 167 Κοινωνικής Ανθρ/γίας & Ιστορίας, Αιγαίου
 168 Θεάτρου Θεσσαλονίκης
 169 Θεατρικών Σπουδών Πάτρας
 170 Ψυχολογίας, Παντείου 
 171 Ψυχολογίας Αθήνας
 172 Ψυχολογίας Θεσσαλονίκης 
 173 Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης Αθήνας
 174 Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής, Μακεδονίας
 175 Φιλολογίας Πάτρας
 176 Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολ. Σπουδών, Μακεδονίας 
 177 Ιστορίας – Αρχαιολογίας & Κοιν. Ανθρωπολογίας, Θεσσαλίας
 179 Διεθνών, Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών Σπουδών, Παντείου
 181 Μεσογειακών Σπουδών, Αιγαίου
 182 Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Αθήνας
 183 Ισπανικής Γλώσσας & Φιλολογίας Αθήνας
 186 Γλώσσας – Φιλολογίας & Πολιτ. Παρευξείνιων Χωρών, Θράκης 
 187 Κοινωνικής & Εκπ/κής Πολιτικής, Πελοποννήσου
 188 Τουρκικών Σπουδών & Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών Αθήνας
 189 Φιλολογίας, Πελοποννήσου
 192 Ρωσικής Γλώσσα και Φιλολογίας (Εισαγ. Κατ/νση)
 342 Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας & Μουσειολογίας, Ιονίου
 343 Κοινωνικής Διοίκησης, Θράκης / Εισαγωγική Κατεύθυνση (Τμ. Κοιν. Διοίκησης & Πολ. Επιστήμης)
 348 Κοινωνιολογίας, Αιγαίου
 351 Πολιτικής Επιστήμης, Κρήτης
 354 Πολιτισμικής Τεχ/γίας & Επικοινωνίας, Αιγαίου
 355 Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Πειραιά
 357 Πολιτικών Επιστημών Θεσσαλονίκης
 362 Θεατρικών Σπουδών, Πελοποννήσου
 367 Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιονίου
 368 Διαχείρ. Πολιτισμικού Περιβ/ντος & Νέων Τεχν/γιών, Πατρών
 373 Πολιτικής Επιστήμης, Θράκης / Εισ. Κατεύθυνση (Τμ. Κοινωνικής Δ/σης & Πολιτικής Επιστήμης)
 384 Θεωρίας & Ιστορίας της Τέχνης, ΑΣΚΤ
 385 Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης & Διερμηνείας, Ιονίου
 401 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού Αθήνας
 402 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού, Θεσ/νίκης / Εισαγωγική Κατεύθυνση Θεσσαλονίκης
 403 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού / Εισαγωγική Κατεύθυνση Θεσσαλονίκης
 404 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού, Θράκης
 405 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού, Θεσσαλίας
 406 Μουσικών Σπουδών Θεσσαλονίκης  
 407 Μουσικών Σπουδών, Ιονίου
 408 Μουσικών Σπουδών   Αθήνας
 409 Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης, Μακεδονίας
 411 Πολιτικής Επιστήμης & Διεθνών Σχέσεων, Πελοποννήσου
 413 Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών, Αν. Εκκλ. Ακαδ. Αθήνας
 414 Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών, Αν. Εκκλ. Ακαδ. Θεσ/κης
 415 Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών, Αν. Εκκλ. Ακαδ. Ιωαννίνων
 416 Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών, Αν. Εκκλ. Ακαδ. Κρήτης
 417 Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής & Ψαλτικής, Αν. Εκκλ. Ακαδ. Ιωαννινων
 418 Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής & Ψαλτικής, Αν. Εκκλ. Ακαδ. Κρήτης
 518 Φωτογραφίας & Οπτικοακουστικών
 599 Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης
 601 Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης
 613 Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου (Α.Σ.Τ.Ε.Ρ.)
 614 Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης (Α.Σ.Τ.Ε.Κ.)
 641 Κοινωνικής Εργασίας, Δυτ. Ελλάδας
 643 Κοινωνικής Εργασίας, Κρήτης
 661 Κοινωνικής Εργασίας Αθήνας
 696 Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής, Ηπείρου
 730 Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας ΤΕ, Δυτ. Μακεδονίας
 741 Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας ΤΕ, Ιόνιων Νήσων
 748 Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς ΤΕ, Ιόνιων Νήσων / Εισαγωγική Κατεύθυνση
 780 Μουσουλμανικών Σπουδών / Εισαγωγική Κατεύθυνση Θεσσαλονίκης
 866 Στρατολογικό – Στρατιωτ. Νομ. Συμβ. (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά
 869 Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας Γεν. Σειρά
 870 Αστυφυλάκων Γεν. Σειρά
 871 Τμήμα Ανθυποπυραγών (Πυροσβέστες) Γεν. Σειρά
 872 Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας (Αστυνομικοί) Γεν. Σειρά
 875 Ψυχολόγων (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά
 876 Σχολή Πυροσβεστών
 877 Σχολή Ανθυποπυραγών


2o ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

ΚΩΔ.
ΜΗΧ
ΣΧΟΛΗ/ΤΜΗΜΑ
 98 Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, Πελοποννήσου
 99 Πληροφορικής, Θεσσαλίας
 163 Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης
 168 Θεάτρου Θεσσαλονίκης
 173 Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης Αθήνας
 200 Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών, Κρήτης
 201 Πολιτικών Μηχανικών, ΕΜΠ
 203 Πολιτικών Μηχανικών Θεσσαλονίκης
 205 Πολιτικών Μηχανικών Πάτρας
 207 Πολιτικών Μηχανικών, Θράκης
 208 Πολιτικών Μηχανικών, Θεσσαλίας
 209 Μηχανολόγων Μηχανικών, ΕΜΠ
 210 Μηχανολόγων Μηχανικών, Δυτ. Μακεδονίας
 211 Μηχανολόγων Μηχανικών
 212 Δασολογίας & Διαχείρισης Περ/ντος & Φ.Πόρων, Θράκης
 213 Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών
 214 Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχν. Κρήτης
 215 Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής Πάτρας
 216 Επιστήμης Υπολογιστών, Κρήτης
 217 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, ΕΜΠ
 218 Στατιστικής & Αναλογιστικών-Χρημ/κών Μαθ/κών, Αιγαίου / Εισ. Κατεύθυνση (Τμ. Μαθηματικών)
 219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης
 220 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Θεσσαλίας
 221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας
 222 Μηχανικών Οικονομίας & Διοίκησης, Αιγαίου
 223 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Θράκης
 224 Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Θράκης
 225 Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών, ΕΜΠ
 227 Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών Θεσσαλονίκης
 228 Μηχ/κών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτ., Θεσσαλίας
 229 Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, ΕΜΠ
 230 Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Πολυτ. Κρήτης
 231 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ΕΜΠ
 232 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πάτρας
 233 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Θεσσαλονίκης
 234 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Θράκης
 235 Χημικών Μηχανικών, ΕΜΠ
 236 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Θεσσαλίας
 237 Χημικών Μηχανικών Θεσσαλονίκης
 238 Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων, Αιγαίου
 239 Χημικών Μηχανικών Πάτρας
 241 Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών, ΕΜΠ
 242 Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτ. Κρήτης
 243 Μαθηματικών Αθήνας
 245 Μαθηματικών Θεσσαλονίκης
 246 Εφαρμοσμένων Μαθημ. & Φυσ. Επιστημών, ΕΜΠ
 247 Μαθηματικών Πάτρας
 248 Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Κρήτης / Εισαγωγική Κατεύθυνση (Τμ. Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών)
 249 Μαθηματικών Ιωαννίνων
 250 Επιστημών της Θάλασσας, Αιγαίου
 251 Μαθηματικών, Κρήτης / Εισαγωγική Κατεύθυνση (Τμ. Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών)
 252 Μαθηματικών, Αιγαίου / Εισαγωγική Κατεύθυνση (Τμ. Μαθηματικών) 
 253 Φυσικής Αθήνας
 255 Φυσικής Θεσσαλονίκης
 257 Φυσικής Πάτρας
 259 Φυσικής Ιωαννίνων
 261 Φυσικής, Κρήτης
 262 Ψηφιακών Συστημάτων Πειραιά
 263 Χημείας Αθήνας
 265 Χημείας Θεσσαλονίκης
 267 Χημείας Πάτρας
 269 Χημείας Ιωαννίνων
 270 Χημείας, Κρήτης
 271 Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων, Πατρών
 272 Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Ιωαννίνων
 273 Γεωπονίας Θεσσαλονίκης
 274 Γεωπονίας, Φυτικής Παραγ. & Αγροτ. Περιβ/ντος, Θεσσαλίας
 275 Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης
 276 Περιβάλλοντος, Αιγαίου
 277 Βιολογίας Αθήνας 
 279 Βιολογίας Θεσσαλονίκης
 280 Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών Ιωαννίνων
 281 Βιολογίας Πάτρας
 282 Βιολογίας, Κρήτης
 283 Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος  Αθήνας
 284 Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας, Θεσσαλίας
 285 Γεωλογίας Θεσσαλονίκης
 287 Γεωλογίας Πάτρας
 288 Επιστήμης των Υλικών Πάτρας
 290 Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής, Θράκης
 310 Γεωγραφίας, Αιγαίου
 318 Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης Πειραιά
 323 Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, Γεωπονικού Παν. Αθήνας
 324 Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών, Γεωπ. Παν. Αθήνας
 325 Βιοτεχνολογίας, Γεωπονικού Παν. Αθήνας
 327 Αξιοποίησης Φυσ. Πόρων & Γεωργ. Μηχανικής, Γεωπ. Παν. Αθήνας
 328 Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου, Γεωπ. Παν. Αθήνας
 329 Στατιστικής, Οικονομ. Παν. Αθήνας
 330 Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Αθήνας
 331 Ηλεκτρολόγων Μηχ/κών & Μηχ/κών Υπολογιστών, Πολυτ. Κρήτης
 332 Μηχανολόγων Μηχανικών, Θεσσαλίας
 333 Πληροφορικής, Οικονομ. Παν. Αθήνας
 335 Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Μακεδονίας
 336 Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας
 338 Πληροφορικής Θεσσαλονίκης
 339 Πληροφορικής Πειραιά
 340 Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής Ιωννίνων
 344 Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων, Αιγαίου
 356 Γεωγραφίας, Χαροκοπείου 
 360 Γεωπονίας, Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβ/ντος, Θεσσαλίας
 363 Μηχανικών Χωροταξίας & Ανάπτυξης Θεσσαλονίκης
 366 Πληροφορικής, Ιονίου
 367 Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιονίου
 369 Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, Θεσσαλίας
 370 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείου Κρήτης
 371 Μηχανικών Πληρ/κής & Τηλ/νιών, Δυτ. Μακεδονίας
 401 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού Αθήνας
 402 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού, Θεσ/νίκης / Εισαγωγική Κατεύθυνση
 403 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού / Εισαγωγική Κατεύθυνση Θεσσαλονίκης
 404 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού, Θράκης
 405 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού, Θεσσαλίας
 406 Μουσικών Σπουδών Θεσσαλονίκης
 407 Μουσικών Σπουδών, Ιονίου 
 408 Μουσικών Σπουδών Αθήνας
 409 Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης, Μακεδονίας 
 412 Πληροφορικής & Τηλεματικής, Χαροκοπείου
 419 Πρόγραμμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων, Αν. Εκκλ. Ακαδ. Αθήνας
 420 Πρόγραμμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων, Αν. Εκκλ. Ακαδ. Θεσ/κης
 443 Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ / Εισαγωγική Κατεύθυνση Αθήνας
 445 Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ Ηπείρου
 447 Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ Θεσσαλονίκης
 451 Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ, Θεσσαλίας
 455 Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ, Κεντρ. Μακεδονίας / Εισαγωγική Κατεύθυνση Σερρών
 461 Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ Ηπείρου
 465 Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, Δυτ. Ελλάδας Πάτρας
 467 Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, Θεσσαλίας Λάρισας
 471 Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης / Εισαγωγική Κατεύθυνση 
 473 Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, Δυτ. Μακεδονίας / Εισαγωγική Κατεύθυνση 
 475 Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, Κεντρ. Μακεδονίας
 476 Μηχανικών Περιβάλλοντος, Θράκης
 477 Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
 479 Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, Στερεάς Ελάδας
 480 Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας ΤΕ Αθήνας
 483 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ Πειραιά
 487 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, Δυτ. Ελλάδας
 489 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, Θεσσαλίας
 491 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, Κρήτης
 493 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης
 495 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, Δυτ. Μακεδονίας
 497 Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. / Εισαγωγική Κατεύθυνση
 499 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, Στερεάς Ελλάδας
 501 Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ Αθήνας
 503 Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ Πειραιά
 505 Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ Θεσσαλονίκης
 506 Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, Στερεάς Ελλάδας 
 507 Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. / Εισαγωγική Κατεύθυνση
 509 Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ / Εισαγωγική Κατεύθυνση Αθήνας
 510 Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ, Κεντρ. Μακεδονίας / Εισαγωγική Κατεύθυνση 
 511 Ναυπηγών Μηχανικών ΤΕ Αθήνας
 512 Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας ΤΕ Αθήνας
 513 Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου ΤΕ, Ανατ. Μακεδ. & Θράκης / Εισαγωγική Κατεύθυνση 
 514 Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ, Δυτ. Μακεδονίας / Εισαγωγική Κατεύθυνση
 515 Τεχνολογίας Τροφίμων, Πελοποννήσου
 516 Μηχανολόγων Οχημάτων ΤΕ Θεσσαλονίκης
 517 Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών / Εισαγωγική Κατεύθυνση Αθήνας
 518 Φωτογραφίας & Οπτικοακουστικών Αθήνας
 519 Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης & Σχεδιασμού Αντικειμένων Αθήνας
 520 Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης Αθήνας
 521 Γραφιστικής / Εισαγωγική Κατεύθυνση Αθήνας
 522 Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου ΤΕ, Θεσσαλίας
 528 Αρχιτεκτονικής Τοπίου, Ανατ. Μακ. & Θράκης
 529 Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, Πελοποννήσου
 532 Μηχανικών Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος ΤΕ, Κρήτης
 546 Τεχνολογίας Τροφίμων, Ιόνιων Νήσων
 550 Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, Ανατ. Μακεδ. & Θράκης
 551 Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, Στερεάς Ελλάδας
 553 Δασοπονίας & Διαχ/σης Φυσικού Περιβ/ντος, Θεσσαλίας
 555 Τεχνολογίας Αλιείας – Υδατοκαλλιεργειών, Δυτ. Ελλάδας
 557 Τεχνολόγων Γεωπόνων, Δυτ. Ελλάδας
 592 Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕ, Δυτ. Μακεδονίας / Εισαγωγική Κατεύθυνση
 644 Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής ΤΕ, Κρήτης
 696 Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής, Ηπείρου
 697 Τεχνολογίας Ήχου & Μουσικών Οργάνων, Ιόνιων Νήσων
 698 Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος ΤΕ, Ιόνιων Νήσων / Εισαγωγική Κατεύθυνση
 701 Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών ΤΕ Πειραιά
 703 Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ένδυσης, Κεντρ. Μακεδονίας
 705 Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ, Στερεάς Ελλάδας
 709 Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ, Κρήτης
 710 Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, Ηπείρου
 711 Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Αθήνας
 712 Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Θεσσαλονίκης
 713 Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ΤΕ Πειραιά
 714 Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ Πειραιά
 716 Τεχνολογίας Τροφίμων Αθήνας
 717 Τεχνολογίας Τροφίμων Θεσσαλονίκης
 718 Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών Αθήνας
 720 Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ Θεσσαλονίκης
 721 Μηχανικών Γεωτεχνολογίας Περιβάλλοντος ΤΕ, Δυτ. Μακεδονίας / Εισαγωγική Κατεύθυνση 
 722 Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ, Στερεάς Ελλάδας
 723 Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, Θεσσαλίας
 724 Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης
 725 Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, Κρήτης
 727 Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, Κεντρ. Μακεδονίας
 735 Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, Δυτ. Μακεδονίας
 736 Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, Δυτ. Ελλάδας
 737 Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕ, Στερεάς Ελλάδας
 739 Τεχνολογίας Τροφίμων, Θεσσαλίας
 748 Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς ΤΕ, Ιόνιων Νήσων / Εισαγωγική Κατεύθυνση
 750 Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης & Σχεδιασμού Αντικειμένων, Κεντρ. Μακεδονίας
 752 Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών, Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης
 757 Τεχνολόγων Γεωπόνων, Ηπείρου
 758 Τεχνολόγων Γεωπόνων, Κρήτης
 759 Τεχνολόγων Γεωπόνων Θεσσαλονίκης
 760 Τεχνολόγων Γεωπόνων, Πελοποννήσου
 761 Τεχνολόγων Γεωπόνων, Θεσσαλίας
 762 Τεχνολόγων Γεωπόνων, Δυτ. Μακεδονίας
 767 Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, Κρήτης
 768 Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ, Δυτ. Ελλάδας
 769 Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ, Θεσσαλίας
 776 Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
 778 Μηχανικών Περιβάλλοντος, Δυτ. Μακεδονίας
 779 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Ιωαννίνων
 801 Ευελπίδων (ΣΣΕ)- Όπλα Γεν. Σειρά
 806 Ευελπίδων (ΣΣΕ)- Σώματα Γεν. Σειρά
 811 Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ)- Μάχιμοι Γεν. Σειρά
 816 Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ)- Μηχανικοί Γεν. Σειρά
 817 Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Γεν.Σειρά
 818 Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού Γεν.Σειρά
 821 Ικάρων (ΣΙ)- Ιπτάμενοι Γεν. Σειρά
 826 Ικάρων- Μηχανικοί (ΣΜΑ) Γεν. Σειρά
 862 Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ) – Όπλα Γεν. Σειρά
 863 Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ) – Σώματα Γεν. Σειρά
 864 Μονίμων Υπαξ/κών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν) Γεν. Σειρά
 869 Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας Γεν. Σειρά
 870 Αστυφυλάκων Γεν. Σειρά
 871 Τμήμα Ανθυποπυραγών (Πυροσβέστες) Γεν. Σειρά
 872 Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας (Αστυνομικοί) Γεν. Σειρά
 876 Σχολή Πυροσβεστών
 877 Σχολή Ανθυποπυραγών
 878 ΣΜΥΑ – Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης
 879 ΣΜΥΑ – Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης
 880 ΣΜΥΑ – Κατεύθυνση Διοικητικής και Εφοδιαστικής Υποστήριξης

3o ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

 163 Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης
 168 Θεάτρου Θεσσαλονίκης
 173 Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης Αθήνας
 190 Νοσηλευτικής, Πελοποννήσου 
 212 Δασολογίας & Διαχείρισης Περ/ντος & Φ.Πόρων, Θράκης
 250 Επιστημών της Θάλασσας, Αιγαίου
 263 Χημείας Αθήνας
 265 Χημείας Θεσσαλονίκης
 267 Χημείας Πάτρας
 269 Χημείας Ιωωννίνων
 270 Χημείας, Κρήτης 
 271 Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων, Πατρών
 273 Γεωπονίας Θεσσαλονίκης
 274 Γεωπονίας, Φυτικής Παραγ. & Αγροτ. Περιβ/ντος, Θεσσαλίας
 275 Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης
 276 Περιβάλλοντος, Αιγαίου
 277 Βιολογίας Αθήνας
 279 Βιολογίας Θεσσαλονίκης
 280 Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών Ιωαννίνων
 281 Βιολογίας Πάτρας
 282 Βιολογίας, Κρήτης
 284 Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας, Θεσσαλίας
 289 Φαρμακευτικής Αθήνας
 290 Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής, Θράκης
 291 Φαρμακευτικής Θεσσαλονίκης
 293 Φαρμακευτικής Πάτρας
 294 Επιστήμης Διαιτολογίας & Διατροφής, Χαροκοπείου
 295 Ιατρικής Αθήνας
 297 Ιατρικής Θεσσαλονίκης
 299 Ιατρικής Πάτρας
 300 Ιατρικής, Θεσσαλίας 
 301 Ιατρικής Ιωαννίνων
 302 Ιατρικής, Θράκης
 303 Οδοντιατρικής Αθήνας
 304 Ιατρικής, Κρήτης
 305 Οδοντιατρικής Θεσσαλονίκης
 306 Νοσηλευτικής Αθήνας
 307 Κτηνιατρικής Θεσσαλονίκης
 308 Κτηνιατρικής, Θεσσαλίας
 323 Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, Γεωπονικού Παν. Αθήνας
 324 Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών, Γεωπ. Παν. Αθήνας
 325 Βιοτεχνολογίας, Γεωπονικού Παν. Αθήνας
 326 Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης, Γεωπ. Παν. Αθήνας
 327 Αξιοποίησης Φυσ. Πόρων & Γεωργ. Μηχανικής, Γεωπ. Παν. Αθήνας
 328 Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου, Γεωπ. Παν. Αθήνας
 353 Αγροτικής Ανάπτυξης, Θράκης
 360 Γεωπονίας, Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβ/ντος, Θεσσαλίας
 367 Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιονίου
 369 Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, Θεσσαλίας
 372 Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής, Αιγαίου
 401 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού  Αθήνας
 402 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού, Θεσ/νίκης / Εισαγωγική Κατεύθυνση
 403 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού / Εισαγωγική Κατεύθυνση
 404 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού, Θράκης
 405 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού, Θεσσαλίας
 406 Μουσικών Σπουδών Θεσσαλονίκης
 407 Μουσικών Σπουδών, Ιονίου
 408 Μουσικών Σπουδών 
 409 Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης, Μακεδονίας
 480 Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας ΤΕ
 515 Τεχνολογίας Τροφίμων, Πελοποννήσου
 546 Τεχνολογίας Τροφίμων, Ιόνιων Νήσων
 550 Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, Ανατ. Μακεδ. & Θράκης
 551 Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, Στερεάς Ελλάδας
 553 Δασοπονίας & Διαχ/σης Φυσικού Περιβ/ντος, Θεσσαλίας
 555 Τεχνολογίας Αλιείας – Υδατοκαλλιεργειών, Δυτ. Ελλάδας
 557 Τεχνολόγων Γεωπόνων, Δυτ. Ελλάδας
 615 Φυσικοθεραπείας Αθήνας
 616 Φυσικοθεραπείας, Δυτ. Ελλάδας
 617 Φυσικοθεραπείας Θεσσαλονίκης
 618 Λογοθεραπείας, Δυτ. Ελλάδας
 619 Εργοθεραπείας Αθήνας
 620 Λογοθεραπείας, Ηπείρου
 621 Ιατρικών Εργαστηρίων Αθήνας
 623 Ιατρικών Εργαστηρίων Θεσσαλονίκης
 625 Ιατρικών Εργαστηρίων, Θεσσαλίας
 627 Ακτινολογίας & Ακτινοθεραπείας Αθήνας
 628 Διατροφής & Διαιτολογίας, Κρήτης
 629 Οδοντικής Τεχνολογίας Αθήνας
 633 Δημόσιας Υγείας / Εισαγωγική Κατεύθυνση Αθήνας
 635 Οπτικής & Οπτομετρίας Αθήνας
 637 Αισθητικής & Κοσμητολογίας Αθήνας
 639 Αισθητικής & Κοσμητολογίας Θεσσαλονίκης
 645 Νοσηλευτικής Αθήνας
 647 Νοσηλευτικής Θεσσαλονίκης
 649 Νοσηλευτικής, Δυτ. Ελλάδας
 651 Νοσηλευτικής, Θεσσαλίας
 652 Νοσηλευτικής, Στερ. Ελλάδας
 653 Νοσηλευτικής, Κρήτης
 654 Νοσηλευτικής, Ηπείρου
 655 Μαιευτικής Αθήνας
 657 Μαιευτικής Θεσσλονίκης
 659 Φυσικοθεραπείας, Στερ. Ελλάδας
 662 Μαιευτικής, Δυτ. Μακεδονίας
 663 Λογοθεραπείας, Πελοποννήσου
 667 Κοινοτικής Υγείας / Εισαγωγική Κατεύθυνση
 696 Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής, Ηπείρου
 716 Τεχνολογίας Τροφίμων Αθήνας
 717 Τεχνολογίας Τροφίμων Θεσσαλονίκης
 718 Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών Αθήνας
 719 Διατροφής & Διαιτολογίας Θεσσαλονίκης
 739 Τεχνολογίας Τροφίμων, Θεσσαλίας
 742 Οπτικής & Οπτομετρίας, Δυτ. Ελλάδας
 744 Νοσηλευτικής, Ανατ. Μακεδ. & Θράκης
 747 Διατροφής & Διαιτολογίας, Θεσσαλίας
 752 Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών, Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης
 757 Τεχνολόγων Γεωπόνων, Ηπείρου
 758 Τεχνολόγων Γεωπόνων, Κρήτης
 759 Τεχνολόγων Γεωπόνων Θεσσαλονίκης
 760 Τεχνολόγων Γεωπόνων, Πελοποννήσου
 761 Τεχνολόγων Γεωπόνων, Θεσσαλίας
 762 Τεχνολόγων Γεωπόνων, Δυτ. Μακεδονίας
 831 Ιατρικό (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά
 836 Οδοντιατρικό (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά
 841 Κτηνιατρικό (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά
 846 Φαρμακευτικό (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά
 851 Αξιωματικών Νοσηλ. (ΣΑΝ) Γεν. Σειρά

*4o ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

128 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Αθήνας
 130 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Ιωαννίνων
 132 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, Κρήτης
 134 Επιστημών Προσχολ. Αγωγής & Εκπ/σης Θεσσαλονίκης
 136 Επιστημών της Εκπαίδευσης & της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
 140 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Θεσσαλονίκης
 141 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σηςΠάτρας
 142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, Θράκης
 143 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, Αιγαίου
 146 Θεατρικών Σπουδών Αθήνας
 154 Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχ. Ηλικία Αθήνας
 156 Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών Ιωαννίνων
 158 Παιδαγωγικό Προσχολ. Εκπ/σης, Κρήτης
 160 Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία, Θράκης
 162 Επιστημών της Προσχ. Αγωγής & του Εκπ/κού Σχεδιασμού, Αιγαίου
 163 Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης
 164 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, Θεσσαλίας
 166 Παιδαγωγικό Προσχολ. Εκπ/σης, Θεσσαλίας
 168 Θεάτρου Θεσσαλονίκης
 169 Θεατρικών Σπουδών Πάτρας
 173 Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης Αθήνας
 174 Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής, Μακεδονίας
 178 Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής, Θεσσαλίας
 187 Κοινωνικής & Εκπ/κής Πολιτικής, Πελοποννήσου
 334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, Δυτ. Μακεδονίας
 341 Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών, Δυτ. Μακεδονίας
 362 Θεατρικών Σπουδών, Πελοποννήσου
 367 Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιονίου
 401 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού 
 402 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού, Θεσ/νίκης / Εισαγωγική Κατεύθυνση
 403 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού / Εισαγωγική Κατεύθυνση
 404 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού, Θράκης
 405 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού, Θεσσαλίας
 406 Μουσικών Σπουδών
 407 Μουσικών Σπουδών, Ιονίου
 408 Μουσικών Σπουδών Αθήνας
 409 Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης, Μακεδονίας 
 690 Προσχολικής Αγωγής Αθήνας
 692 Προσχολικής Αγωγής, Ηπείρου
 694 Προσχολικής Αγωγής Θεσσαλονίκης
 696 Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής, Ηπείρου
128 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Αθήνας
 130 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Ιωαννίνων
 132 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, Κρήτης
 134 Επιστημών Προσχολ. Αγωγής & Εκπ/σης
 136 Επιστημών της Εκπαίδευσης & της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
 140 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης  Θεσσαλονίκης
 141 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης  Πάτρας
 142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, Θράκης
 143 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, Αιγαίου
 146 Θεατρικών Σπουδών Αθήνας
 154 Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχ. Ηλικία Αθήνας
 156 Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών Ιωαννίνων
 158 Παιδαγωγικό Προσχολ. Εκπ/σης, Κρήτης
 160 Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία, Θράκης
 162 Επιστημών της Προσχ. Αγωγής & του Εκπ/κού Σχεδιασμού, Αιγαίου
 163 Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης
 164 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, Θεσσαλίας
 166 Παιδαγωγικό Προσχολ. Εκπ/σης, Θεσσαλίας
 168 Θεάτρου Θεσσαλονίκης
 169 Θεατρικών Σπουδών Πάτρας
 173 Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης Αθήνας
 174 Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής, Μακεδονίας
 178 Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής, Θεσσαλίας
 187 Κοινωνικής & Εκπ/κής Πολιτικής, Πελοποννήσου
 334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, Δυτ. Μακεδονίας
 341 Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών, Δυτ. Μακεδονίας
 362 Θεατρικών Σπουδών, Πελοποννήσου
 367 Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιονίου
 401 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού Αθήνας
 402 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού, Θεσ/νίκης / Εισαγωγική Κατεύθυνση
 403 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού / Εισαγωγική Κατεύθυνση
 404 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού, Θράκης
 405 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού, Θεσσαλίας
 406 Μουσικών Σπουδών  Θεσσαλονίκης
 407 Μουσικών Σπουδών, Ιονίου
 408 Μουσικών Σπουδών Αθήνας
 409 Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης, Μακεδονίας
 690 Προσχολικής Αγωγής Αθήνας
 692 Προσχολικής Αγωγής, Ηπείρου
 694 Προσχολικής Αγωγής Θεσσαλονίκης
 696 Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής, Ηπείρου

5o ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

 97 Οικονομικών Επιστημών, Θράκης
 98 Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, Πελοποννήσου
 99 Πληροφορικής, Θεσσαλίας
 124 Δημόσιας Διοίκησης, Παντείου
 144 Οικιακής Οικονομίας & Οικολογίας, Χαροκοπείου
 150 Διεθνών & Ευρωπ. Οικον. Σπουδών, Οικ. Παν. Αθήνας
 152 Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης, Παντείου
 155 Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής
 157 Ναυτιλιακών Σπουδών Πειραιά
 161 Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών, Μακεδονίας
 163 Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης
 168 Θεάτρου Θεσσαλονίκης
 173 Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης Αθήνας
 176 Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολ. Σπουδών, Μακεδονίας
 179 Διεθνών, Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών Σπουδών, Παντείου
 180 Ναυτιλίας & Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, Αιγαίου
 216 Επιστήμης Υπολογιστών, Κρήτης
 222 Μηχανικών Οικονομίας & Διοίκησης, Αιγαίου
 224 Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Θράκης
 230 Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Πολυτ. Κρήτης
 240 Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας, Οικ. Παν. Αθήνας
 262 Ψηφιακών Συστημάτων Πειραιά
 309 Οικονομικών Επιστημών Αθήνας
 311 Οικονομικών Επιστημών Θεσσαλονίκης
 312 Οικονομικής Επιστήμης, Οικονομ. Παν. Αθήνας
 313 Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομ. Παν. Αθήνας
 314 Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας, Οικονομ. Παν. Αθήνας
 315 Οικονομικής Επιστήμης  Πειραιά
 316 Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Πειραιά
 317 Οικονομικών Επιστημών, Μακεδονίας
 318 Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης Πειραιά
 319 Οικονομικών Επιστημών Πάτρας
 320 Διοίκησης Επιχειρήσεων, Αιγαίου
 321 Οικονομικών Επιστημών, Κρήτης
 322 Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, Μακεδονίας
 326 Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης, Γεωπ. Παν. Αθήνας
 329 Στατιστικής, Οικονομ. Παν. Αθήνας
 330 Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Αθήνας
 333 Πληροφορικής, Οικονομ. Παν. Αθήνας
 335 Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Μακεδονίας
 336 Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας Πειραιά
 337 Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Μακεδονίας
 338 Πληροφορικής Θεσσαλονίκης
 339 Πληροφορικής Πειραιά
 345 Οικονομικών Επιστημών Ιωαννίνων
 346 Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων, Πατρών
 347 Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Οικονομ. Παν. Αθήνας
 350 Οικονομικών Επιστημών, Θεσσαλίας
 352 Διοίκησης Επιχειρήσεων Πατρών
 353 Αγροτικής Ανάπτυξης, Θράκης
 354 Πολιτισμικής Τεχ/γίας & Επικοινωνίας, Αιγαίου
 355 Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών  Πειραιά
 361 Οικονομικών Επιστημών, Πελοποννήσου
 366 Πληροφορικής, Ιονίου
 367 Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιονίου
 368 Διαχείρ. Πολιτισμικού Περιβ/ντος & Νέων Τεχν/γιών, Πατρών
 371 Μηχανικών Πληρ/κής & Τηλ/νιών, Δυτ. Μακεδονίας
 375 Τουριστικών Σπουδών, Παν. Πειραιά
 400 Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού, Πελοποννήσου
 401 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού Αθήνας
 402 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού, Θεσ/νίκης / Εισαγωγική Κατεύθυνση
 403 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού / Εισαγωγική Κατεύθυνση  Θεσσαλονίκης
 404 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού, Θράκης
 405 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού, Θεσσαλίας
 406 Μουσικών Σπουδών  Θεσσαλονίκης
 407 Μουσικών Σπουδών, Ιονίου
 408 Μουσικών Σπουδών Αθήνας
 409 Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης, Μακεδονίας
 412 Πληροφορικής & Τηλεματικής, Χαροκοπείου
 501 Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ  Αθήνας
 503 Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ Πειραιά
 505 Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ Θεσσαλονίκης
 506 Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, Στερεάς Ελλάδας
 517 Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών / Εισαγωγική Κατεύθυνση 
 518 Φωτογραφίας & Οπτικοακουστικών Αθήνας
 519 Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης & Σχεδιασμού Αντικειμένων Αθήνας
 521 Γραφιστικής / Εισαγωγική Κατεύθυνση Αθήνας
 522 Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου ΤΕ, Θεσσαλίας
 529 Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, Πελοποννήσου
 549 Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού, Κεντρικής Μακεδονίας
 555 Τεχνολογίας Αλιείας – Υδατοκαλλιεργειών, Δυτ. Ελλάδας
 559 Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής  Πειραιά
 561 Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Θεσσαλονίκης
 565 Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Θεσσαλίας
 569 Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Ανατ. Μακεδ. & Θράκης
 575 Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Κεντρ. Μακεδονίας
 577 Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Στερ. Ελλάδας
 580 Διεθνούς Εμπορίου, Δυτ. Μακεδονίας
 581 Εμπορίας & Διαφήμισης Αθήνας
 584 Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Πελοποννήσου / Εισαγωγική Κατεύθυνση
 585 Διοίκησης Επιχειρήσεων / Εισαγωγική Κατεύθυνση Αθήνας
 587 Διοίκησης Επιχειρήσεων, Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης
 591 Διοίκησης Επιχειρήσεων, Θεσσαλίας / Εισαγωγική Κατεύθυνση
 593 Διοίκησης Επιχειρήσεων, Κρήτης / Εισαγωγική Κατεύθυνση
 594 Διοίκησης Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας, Πελοποννήσου / Εισαγωγική Κατεύθυνση
 595 Διοίκησης Επιχειρήσεων, Κεντρικής Μακεδονίας 
 596 Διοίκησης Επιχειρήσεων, Δυτ. Μακεδονίας
 602 Διοίκησης Επιχειρήσεων, Ηπείρου / Εισαγωγική Κατεύθυνση
 603 Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχ/σεων Φιλοξενίας / Εισαγωγική Κατεύθυνση
 604 Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχ/σεων Φιλοξενίας, Πειραιά / Εισαγωγική Κατεύθυνση
 605 Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχ/σεων Φιλοξενίας / Εισαγωγική Κατεύθυνση Θεσσαλονίκης
 607 Τουριστικών Επιχειρήσεων, Δυτ. Ελλάδας
 609 Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχ/σεων Φιλοξενίας, Θεσσαλίας / Εισαγωγική Κατεύθυνση
 610 Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχ/σεων Φιλοξενίας, Ηπείρου / Εισαγωγική Κατεύθυνση
 611 Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχ/σεων Φιλοξενίας, Κρήτης / Εισαγωγική Κατεύθυνση
 612 Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού, Παν. Αιγαίου
 613 Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου (Α.Σ.Τ.Ε.Ρ.)
 614 Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης (Α.Σ.Τ.Ε.Κ.)
 631 Διοίκησης Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας / Εισαγωγική Κατεύθυνση
 696 Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής, Ηπείρου
 697 Τεχνολογίας Ήχου & Μουσικών Οργάνων, Ιόνιων Νήσων
 698 Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος ΤΕ, Ιόνιων Νήσων / Εισαγωγική Κατεύθυνση
 701 Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών ΤΕ Πειραιά
 703 Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ένδυσης, Κεντρ. Μακεδονίας
 705 Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ, Στερεάς Ελλάδας
 709 Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ, Κρήτης
 710 Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, Ηπείρου
 711 Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Αθήνας
 712 Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Θεσσαλονίκης
 713 Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ΤΕ
 714 Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ Πειραιά
 715 Διοίκησης Επιχειρήσεων / Εισαγωγική Κατεύθυνση
 720 Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ Θεσσαλονίκης
 722 Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ, Στερεάς Ελλάδας 
 723 Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, Θεσσαλίας
 724 Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης
 725 Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, Κρήτης
 727 Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, Κεντρ. Μακεδονίας
 730 Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας ΤΕ, Δυτ. Μακεδονίας
 731 Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Πελοποννήσου
 734 Διοίκησης Επιχειρήσεων, Δυτ. Μακεδονίας / Εισαγωγική Κατεύθυνση
 735 Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, Δυτ. Μακεδονίας
 736 Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, Δυτ. Ελλάδας
 740 Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού, Στερεάς Ελλάδας
 741 Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας ΤΕ, Ιόνιων Νήσων
 750 Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης & Σχεδιασμού Αντικειμένων, Κεντρ. Μακεδονίας
 751 Διοίκησης Επιχειρήσεων, Κρήτης
 755 Διοίκησης, Οικονομίας & Επικοινωνίας Πολιτιστικών & Τουριστικών Μονάδων, Στερ. Ελλάδας
 756 Διοίκησης, Οικονομίας & Επικοινωνίας Πολιτιστικών & Τουριστικών Μονάδων, Δυτ. Ελλάδας
 764 Διοίκησης Επιχειρήσεων, Ιόνιων Νήσων / Εισαγωγική Κατεύθυνση
 765 Διοίκησης Επιχειρήσεων, Δυτ. Ελλάδας
 766 Διοίκησης Επιχειρήσεων, Δυτ. Ελλάδας
 770 Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχ/σεων Φιλοξενίας, Δυτ. Μακεδ. / Εισαγωγική Κατεύθυνση
 771 Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχ/σεων Φιλοξενίας, Ιόνιων Νήσων / Εισαγωγική Κατεύθυνση
 772 Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Κρήτης
 773 Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Δυτ. Μακεδονίας
 774 Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Δυτ. Ελλάδας
 775 Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Ηπείρου
 777 Διοίκησης Επιχειρήσεων / Εισαγωγική Κατεύθυνση
 817 Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Γεν.Σειρά
 818 Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού Γεν.Σειρά
 867 Οικονομικό (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά 
 869 Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας Γεν. Σειρά
 870 Αστυφυλάκων Γεν. Σειρά
 871 Τμήμα Ανθυποπυραγών (Πυροσβέστες) Γεν. Σειρά
 872 Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας (Αστυνομικοί) Γεν. Σειρά
 876 Σχολή Πυροσβεστών
 877 Σχολή Ανθυποπυραγών

Δείτε και αυτό: 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ- ΣΧΟΛΕΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Α ΚΑΙ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ

ΦΥΣΙΚΗ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ

«Κάπου, κάτι απίστευτο περιμένει να γίνει γνωστό.»

Καρλ Σαγκάν

Καρλ Σαγκάν, 1934-1996, Αμερικανός αστρονόμος

download (1)

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s